Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Enheter: år 7

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Du kommer få lära dig mer om prefix och olika enheter som volymenheter (l), längdenheter (m), viktenheter (kg), medelhastigheter (m/s) samt tid(s).

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar
Grupparbete
Eget arbete 
Matematiska diskussioner
Ev läxor

Under temat ENHETER kommer vi att arbeta för att du ska lära dig att räkna med:
- prefix
- de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym
- tid och hastighet

Matematiska begrepp vi kommer att använda: prefix, kilo, hekto, deci, centi, milli, medelhastighet. 


Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina förmågor att:

Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s.15) Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s.15) Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14) Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

 

Visa vad du lärt dig

- Genom diskussioner under matematiklektionerna
- Diagnos
- Skriftligt prov

Tidsram

Ca 4 veckor. Avslutas med ett prov, del 1 den 19 / 10 och del 2 den 23 / 10.

Bedömning

Oskarshamns skriftliga omdömesmatris.


Läroplanskopplingar

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback