Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Läsning åk 4, Pojken & Tigern

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Du kommer att läsa en skönlitterär bok om Sveriges geografi. Du kommer svara på frågor om innehållet, både det som står på raderna och det som finns mellan raderna. Du kommer skriva sammanfattningar samt skapa frågor till och svara på andra elevers frågor om innehållet i boken genom Kahooter.

Du kommer att läsa ett kapitel/vecka. Ibland kommer du få svara på frågor till kapitlet, ibland kommer du  skriva en sammanfattning av kapitlet, ibland skapa 3 frågor med fyra svarsalternativ till varje fråga, kopplade till kapitlet. Dina och klasskamraternas frågor m svar kommer sedan utgöra underlaget för en Kahoot om kapitlet. Kahooten spelar vi tillsammans i klassen.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Läsning åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback