Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Magneter och motorer 4-6

Skräddarbacksskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Under detta tema kommer du att få stifta bekanskap med ett naturvetenskapligt fenomen, nämligen magnetism. Magnetism hjälper oss att hitta rätt på de stora haven eller när vi orienterar på land. Den får inte bara oss människor att hitta rätt, utan också vissa djurarter. Utan magnetism skulle vi inte kunna framställa några större mängder elektrisk ström.

Syfte

I tema Magneter och motorer ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

-Genomföra systematiska undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper

- Beskriva och förklara magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och funktion med hjälp av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält, permanentmagnet, tillfällig magnet, magnetisk styrka, elektromagnetiskt fält, rotation och elektrisk energi

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, i samhället och i naturen.

- Diskutera vad upptäckten av magnetism och elektromagnetism haft för betydelse för människans levnadsvillkor

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda för att fungera

- Resonera om föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön

Undervisningens innehåll

 Arbetssätt:

I detta tema kommer vi att göra systematiska undersökningar i mindre grupper. Vi kommer också läsa texter,skriva faktatext samt träna på att följa instruktioner och dokumentera.

Begrepp, magneter och motorer

Magnetisk
poler, nord och syd
attrahera
repellera
magnetfält
kompass

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

  • dina laborationer
  • din dokumentation när du laborerar
  • hur du genomför dina undersökningar
  • dina resonemang om magneter och deras betydelse för människor

Läroplanskopplingar

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Magneter och motorer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback