Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Retoriken och tema uppväxt

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Detta moment tar upp retoriken och innehåller talanalys, arbetet med noveller och att hålla ett eget tal

Innehåll och syfte Detta moment tar upp retoriken som konstform och i praktiken. Ni kommer först att få en kortare presentation av retorikens historia och sedan kommer vi arbeta med retoriken som vetenskaplig metod. Vi kommer att arbeta efter partesmodellens steg för att analysera tal och att utveckla förmågan att hålla tal och anföranden inför andra. Det är ett klassiskt vetenskapligt sätt att analysera och skapa tal. Ni ska även använda er av stilfigurer, samt Aristoteles modell med ethos, pathos, logos. Talen som ni ska hålla i slutet av momentet ska utgå från analyser av noveller på temat uppväxt, där ni ska använda minst två noveller för att diskutera och problematisera temat.

Lärandemål Det övergripande målet är att ni ska utveckla er retoriska förmåga, vilket innebär att bli säkrare på att hålla tal och muntliga anföranden, med hjälp av olika stilfigurer och förståelse av hur man kan övertyga på bästa sätt. Det ni även förväntas lära er är att se retorik och argumentation i olika sammanhang, samt att kunna använda retoriska begrepp och metoder för att analysera och reflektera över tal och retorik i samhället

Undervisningen innebär allt från föreläsningar, till olika övningar och arbetssätt för att öva och diskutera retoriken. Ni kommer även att läsa och analysera de noveller som ligger till grund för det muntliga anförandet.

Formativ bedömning görs fortlöpande i undervisningen, arbetet på lektionerna och de olika deluppgifterna som vi arbetar med. Om du är borta en lektion förväntas du ta igen det du missat. I slutet kommer ni hålla tal/muntliga anföranden som kommer att bedömas som en examination. En del av den avslutande examinationen är också att skriva en analys av ett annat tal.


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.

Matriser i planeringen
Tema retoriken
Uppgifter
Skriv en utvärdering
Utvärdering av talet
Lämna in manus
Lämna in manus

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback