Skolbanken Logo
Skolbanken

Vår Värdegrund

Stenbergaskolan anpassad grundskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Att utveckla vår värdegrund är ett av skolans viktigaste mål. Här får vi möjligheten att på ett systematiskt och praktiskt sätt arbeta med att fördjupa oss i den.

 

Tidsåtgång: 50 minuter/vecka, läsåret 2018 - 19

 

Mål från LGR 11, grundsärskolan

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

Normer och värden

 

Skolans mål är att varje elev

 

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

 

respekterar andra människors egenvärde

 

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor

 

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

 

 

 

Kunskaper

 

Skolans mål är att varje elev efter genomgången:

 

 

 

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället

 

känna tillit till sin egen förmåga

 

 

 

Syfte

 

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden(svenska)

 • Tala och samtala i olika sammanhang(svenska)

 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt(so)

 • Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt(so)

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas (svenska)

 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang(svenska)

 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven(so)

 • Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil(so)

 • Vad religion kan betyda för människors identitet(so)

 • Demokratiska fri – och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen(so)

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag(so)

 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter(so)

 

 

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska få en fördjupad kunskap om våra Värdegrundsord som finns i vårt årshjul, respekt, ansvar, hjälpsamhet, samarbete, omsorg, ärlighet, självtillit, uthållighet och självkontroll.

 • Att kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden.

 • Om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

 • Att respektera andra människors egenvärde.

 • Att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor.

 • Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation.

 • Visa respekt för omsorg om närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

 

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

Undervisningen kommer att utformas så att eleven ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet:

 • Vi arbetar med ett och samma värdegrundsord under en månad.

 • Tydligt strukturerade lektioner med olika teman, innehåll, där vi utgår från vår likabehandlingsplan.
 • I undervisningen ges eleverna möjlighet att berätta, att lyssna, göra värderingsövningar och att spela rollspel.

 • Arbeta med olika typer av dilemman.

 • Alla elever ska ges utrymme till att våga/ kunna diskutera grundläggande värderingar.

 

Du visar vad du kan genom att:

 

 • vara aktiv under lektionerna

 • delta, ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor

 • lyssna på andras åsikter och framföra egna åsikter och argument

 • tillämpa våra värdegrundsord i ord och handling

 • visa respekt för andra människors egenvärde

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Kunna samtala om olika livsfrågor genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter, ge exempel på någon handling och dess konsekvens(so)

 • Beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna(so)

 • Kunna samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att ställa frågor, svara, uttrycka önskan och känslor(svenska)

 • Lyssna till andras åsikter och att kunna framföra egna åsikter och argument(svenska)

 • Att anpassa ditt språk till olika situationer och sammanhang(svenska)

   

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Grundsärskolans bedömningsmatris i SO åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback