Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Sveriges landskap

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

I det här arbetsområdet kommer vi med hjälp av skolböcker, texter och digitalt material lära oss grundläggande fakta om Sveriges landskap. Du kommer bland annat få veta var städer, sjöar, berg ligger i vårt avlånga land. Hur ser naturen ut i landskapen i norr och vilket landskapsdjur har vi nere i söder? Häng med på en resa genom Sverige tillsammans med dina klasskamrater!

Syfte

Undervisningens innehåll. Hur?

Vi kommer att:
- Läsa texter om de olika landskapen.
- se på filmer
- diskutera med och lyssna på varandra.
- arbeta med kartbok och andra källor
- träna ord och begrepp inom ämnet geografi
- skriva faktatext
- göra ett eget arbete om Sveriges landskap

Undervisningens innehåll. Vad?


 

Kunskapskrav

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • använda kartor och andra geografiska källor
  • ha kunskap om Sveriges namngeografi
  • söka och välja information från olika källor
  • använda och sammanställa information med beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
  • sammanställa informationen till ett skriftligt arbete, som innehåller både text och bilder.
  • visa sina kunskaper genom att aktivt delta i genomgångar, samtal, diskussioner och skriftliga uppgifter. 

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter