Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden Trumman

Spelmannens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Olika metoder används för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag, är pedagogerna goda förebilder.

Planerade insatser 

Vi strävar efter att dela in barnen i grupper utifrån ålder och utvecklingsnivå, för att stimulera barnens utveckling. Vidare syftar verksamheten att genomföra ett förtydligande i sitt arbete med gemensamma regler och normer. Detta förtydligande riktar sig både till föräldrar, barn och förskolepersonal.

 

 


Förväntade effekter

 

 

Ställa frågor i både den lilla-och stora gruppen.

Kunna återberätta händelser inför andra. T.ex. vad man gjort under dagen, förra veckan, sist vi besökte getterna etc.

Kommunicera med de andra barnen, kunna ge och ta.

Plocka undan och hålla ordning i våra lek- och lärmiljöer 

Metodval

 

 

Arbeta i mindre grupper, alla komma till tal.

Ge barnen tid att få komma till tal med hjälp av konkreta medel. T.ex. både i mindre och större grupp, vid olika tillfällen under dagen, talpinne etc.

Ge feedback

Vi pedagoger är tydliga med vilka regler som gäller och varför vi har dem.

 

Genom dokumentation, reflektion, intervjuer och observationer i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts.  

 

 

 

Kännetecken

Barnen berättar och ställer frågor i den lilla gruppen, alla ska våga om de vill prata inför alla.

Vi ser dialog mellan barnen i leken och vid andra tillfällen, t.ex. samling, vila.

Barnen kommunicera med varandra genom positiv feedback och ser fördelarna.

Barnen städar, håller ordning och ser att det lönar sig. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback