Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 8

Händelsekedja - ett produktutvecklingsprojekt

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Vi skapar maskiner och uppfinningar i form av händelsekedjor. Vad ska din maskin göra och hur? Minst tre av de "enkla maskinerna" (skruv, kil, lutande plan, hävstång, hjul) ska ingå.

SYFTE: Med uppgiften att konstruera en händelsekedja så övar vi bland annat på att:

  • utarbeta förslag till lösningar (t.ex. pröva och ompröva, “brainstorma” och skissa)
  • använda teknikområdets begrepp (t.ex. de enkla maskinerna: hjulet, skriven, kilen, det lutande planet och hävstången)
  • förstå kunskapskraven inom teknikämnet (med fokus på de som numrerats #3, #4 och #5)

 

BEDÖMNING sker i huvudsak utifrån tre kunskapskrav:
#3 Konstruktionsprocessen: Hur du går från idé till färdig lösning (Strukturerat? Pröva och ompröva?)
#4 Genomförande och resultat: Hur du skapar skisser och färdig ritning. (Grad av självständighet?)
#5 Dokumentation: Hur väl du med hjälp av skisser, ritning och skriftlig reflektion synliggör intentionen
( = tankarna bakom, avsikt, syfte) med ditt arbete.

Uppgift 1: REFLEKTERA “VAD ÄR ATT OMPRÖVA?” (Besvara fråga i Classroom.)

  • Titta på videoklippet “Att pröva och ompröva i teknik” (https://youtu.be/sjdr9dy5tes).
  • Ge två exempel på vad som får eleven i filmen att “ompröva” sin lösning.

Uppgift 2: KONSTRUKTION AV HÄNDELSEKEDJA (Skissa och rita i anteckningsblock och på A4-papper.)

Konstruera (skissa och rita) en maskin i form av en händelsekedja.
Hur jobbar du helst? Pang på första bästa idé eller skissar du olika lösningar? I denna teknikuppgift övar vi på att arbeta “systematiskt” (#3). En vits med brainstorm och skisser är bl.a. att du kan komma på bättre lösningar och rätta till fel innan du gör den slutliga versionen. Inspiration och introduktion till uppgiften finner du bl.a. i presentationer från genomgångar (i Classroom). Följande ska lämnas in:A.

A. Brainstorm (Skissa och anteckna i ditt anteckningsblock.)
- Skissa olika exempel på “enkla maskiner” under fem rubriker (Lutande plan, Kil, Skruv, Hävstång, Hjul). Dina skisser kan bli “ingredienser” i din händelsekedja.
- Anteckna minst tre “titlar” eller idéer för vad din maskin skulle kunna göra (t.ex. Ljussläckaren, ...)

B. Skiss Välj en idé och skapa en skiss. Till redovisning visar skissen eller skisserna hur du prövat och omprövat din idé inför din slutgiltiga illustration.

C. Illustration  Efter skissen ritar du din slutliga maskin / händelsekedja (på ett A4-papper).
- Minst tre olika enkla maskiner ingår i händelsekedjan.
- Intentionen med händelsekedjan ska vara synliggjord, d.v.s. det ska framgå vad din maskin gör, vilket mekaniskt arbete den utför (t.ex. blåsa ut ett ljus, torka en mun med servett o.s.v.).

Uppgift 3: SLUTREFLEKTION EFTER GENOMFÖRANDE (Skriv i dokument delat på Classroom.)

 

  • Redogör för och reflektera kring din arbetsprocess. Berätta! Tror du “brainstorm” och skiss påverkade kvaliteten på din slutliga händelsekedja? Omprövade du någon gång din lösning?

Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen
Teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter