Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Alla årskurser

Hemmet - ett produktutvecklingsprojekt

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Vem/vilka kan tänkas bo på liten yta? Vi låtsas vi är arkitekter och skapar en planlösning för ett litet hem, max 25 kvadratmeter. Vilken är din målgrupp? Vilka behov ska hemmet uppfylla? Vilka syften kan finnas med en liten bostad? Som arkitekter följer vi teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Du ska arbeta fram en planlösning för en bostad med boyta 10-25 .
Det kan finnas olika motiv för att skapa en liten bostad. I uppgiften ingår bland annat att reflektera kring hur bostadens storlek kan påverka individ, samhälle och miljö.

UPPGIFT

I redovisningen ingår:

 • Rapportering enligt mall i Classroom. Rubriker som ingår:
  1. Identifiering av behov
  2 Undersökning
  3 Förslag till lösningar
  4. Konstruktion
  5 Utprovning

  Begrepp. Visa att du förstår innebörden av följande begrepp genom att använda dem i din loggbok: planlösning, planskiss, planritning, boyta, standard, skiss, ritning, modell, prototyp, brytbladskniv, bigning.  Vi går igenom begreppen efter hand.

 • Ritning i skala 1:50 eller 1:40 (Måtten blir då hälften så långa som i modellen.

 • Modell tillverkad av skokartong eller liknande (Tips: Skala 1:20 eller 1:25 passar ofta kartong.)

BEDÖMNING

Bedömning sker utifrån följande kunskapskrav:

#1 Tekniska lösningar: Hur förtrogen är du med begrepp? Hur väl fungerar din planlösning för att uppnå ändamålsenlighet och funktion?
#3 Genomförande: Hur går du från idé till färdig lösning? (Strukturerat? Prövar och omprövar?)
#4 Formulering av alternativ: Hur pass självständig är du och hur genomarbetad är din lösning?
#5 Dokumentation: Hur väl synliggör du intentionen ( = tankarna bakom /avsikt /syfte) i ditt arbete?
#6 Konsekvenser: Hur kan en bostads storlek och planlösning påverka individ, samhälle och miljö?Tyngdpunkten på bedömningen kommer att gälla:


#3 Konstruktionsprocessen: Hur du går från idé till färdig lösning.
E  Du undersöker och prövar möjliga idéer till lösningar.
C  Du undersöker, prövar och omprövar möjliga idéer till lösningar.
A Du undersöker, prövar och omprövar möjliga idéer till lösningar systematiskt.


#4 Genomförande och resultat: Hur du skapar planritning och modell.
E  Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt och skapar enkla lösningar.
C  Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt och skapar utvecklade lösningar.
A Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt och skapar välutvecklade och genomarbetade lösningar.

#5 Dokumentation: Hur väl du med hjälp av planritning, modell, loggbok och presentation synliggör intentionen (=tankarna bakom, avsikt, syfte) och redovisar ditt tillvägagångssätt.  
E   Enkel dokumentation: I planskiss, modell, logg och presentation är intentionen i arbetet till viss del synliggjord.
C   Utvecklad dokumentation: I planskiss, modell, logg och presentation är intentionen i arbetet relativt väl synliggjord.
A  Välutvecklad dokumentation: I planskiss, modell, logg och presentation är intentionen i arbetet är väl synliggjord.


Läroplanskopplingar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback