Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Ma 4,2 geometriska objekt, längd och omkrets

Hallens Kyrkskola, Åre · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Matematik är livet...

Geometriska objekt, längd och omkrets

Förväntat resultat:

  • Du kan namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt.
  • Du jämför, uppskattar och mäter längder.
  • Du kan omvandla längdenheter.
  • Du kan mäta och beräkna omkrets på olika geometriska figurer.
  • Du kan använda de matematiska begreppen: geometriska objekt, sida, hörn, parallellogram, parallella längd, motstående, längdenheter, rektangel, romb, triangel, omkrets, cirkel, kvadrat och parallelltrapets.

Undervisning/arbetsformer:

  • Varje område är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång.
  • Därefter färdighetstränar du i skrift, digitalt och muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna.
  • Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.
  • Efter det kommer du,  tillsammans med mig, bestämma om du arbetar vidare med “fördjupning” eller “träna mera”.
  • Sammanfattning av området och de olika begreppen.

Examinationsuppgift:

Skriftlig examinationsuppgift (prov) med liknande uppgifter som:

1* Beskriv de geometriska objekten så utförligt som möjligt,

 

a) kvadrat b) parallellogram2* Uppskatta hur långa föremålen är.

 

a) din säng b) din penna3 Hur långa är pastan?

 a) skruven       b) fjärilen        c) röret        d) spagettin4 Skriv av och fyll i.

 

a) 20 cm =  ? dm                 b) 50 dm =  ? m  

c) 7 cm =  ? mm                  d) 3 dm =  ? mm5 Rita sträckan

 

a) AB = 6 cm   b) CD = 68 mm c) EF = 1 dm 3 cm 8 mm  6 Räkna ut omkretsen.

 7 Omkretsen av en kvadrat är 16 cm. Hur långa är sidorna?

Rita ett valfritt geometriskt objekt, Mät sidorna och räkna ut omkretsen.8 a) Rita ett valfritt geometriskt objekt.

 

b) Mät sidorna och räkna ut omkretsen.

 

 

Bedömning

Provet bedöms efter nedanstående bedömningsmatris samt att de olika förmågorna även bedöms i det dagliga arbetet på på lektioner (i diskussioner och resonemang) och i övriga situationer då kunskaper visas.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
4 bedömning 2 geometriska objekt längd area
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback