Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Tid, Hastighet, Diagram och Statistik Fö ht18

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Du kommer att få träna dina kunskaper och dina metoder att beräkna tider, sträckor, hastigheter och att sammanställa stora mängder sifferdata till mer lättöverskådliga tabeller och diagram. Det innebär tex att hur många siffror du än har kan sammanfatta dem i 5 viktiga,centrala värden som du dessutom sedan kan rita fina lådor av.

Syfte - vilka förmågor vi arbetar med:

Vi kommer att lära oss nya begrepp genom att använda gamla begrepp och (till exempel hastighet) och förstår hur dessa begrepp hänger ihop. Det innebär också att kunna växla formen på hur begreppen kommuniceras tex genom formler (samband) och diagram.

Vi kommer också att jobba med att beskriva och tolka problem eller situationer på olika sätt, till exempel genom diagram (ex tid-väg-diagram). Detta är särskilt viktigt vid problemlösning.

Vi kommer att träna förmågan att använda dessa begrepp till att skapa metoder för att göra beräknar och sedan använda dem för att lösa problem

Vi kommer att träna förmågan att sammanställa sifferdata på ett sätt så att man kan enkelt kan kommunicera och argumentera med dem.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I det här arbetsområdet får du lära dig att…

...enhetsomvandla tider och längder, beräkna hastigheter och sträckor och överföra denna informationen till linjediagram (tid-sträcka-diagram).

...att avläsa och förstå olika linjediagram (tex rörelselinjer och hastighetspilar),

...presentera sifferdata (tex 23, 45, 34, 16) till frekvenstabeller och till stolp-,stapeldiagram,

...sammanfatta sifferdata i några få centrala värde som medelvärde, median, kvartiler, max- minvärden och typvärden.

...avläsa och tolka olika typer av diagram och hur du kan bestämma centrala värden ur ett stapeldiagram.

 

Dina kunskaper visar du genom att diskutera och redovisa egna och andras lösningsförslag på olika problemställningar.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att fokusera på din förmåga att visa, använda och uttrycka dina kunskaper om …
  • hur de olika begreppen längd, tid och fart hänger ihop,
  • skillnaden mellan storheter och enheter,
  • hur sifferdata kan sammanställas och uttryckas med olika diagram
och hur väl du kan…
  • göra enhetsomvandlingar för längder och tider
  • beräkna tidsskillnader
  • göra hastighetsberäkningar
  • göra centralvärdesanalys ur både sifferdata och diagram
  • rita diagram
Bedömningen av förmågor omfattar främst aspekterna: Begrepp, Metod och Resonemang

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar med att diskutera begreppen i helklass och smågrupper och arbeta med olika typer av uppgifter och problemställningar.

Vi kommer också att arbeta med egna uppgifter för att befästa kunskaperna.

 

Begrepp - begrepp vi diskuterar

storheter (längd, tid), enheter (till exempel meter, sekunder), enhetsomvandlingar, härledda storheter och enheter (hastighet /fart, meter per sekund), sifferdata, diagramdata, frekvenstabell, centralvärden, stapel- och stolpdiagram, medelvärde, median, typvärde, största och minsta värde, övre och undre kvartiler, rörelselinjer, hastighetspilar, sträcka-hastighet-tid-diagram


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Tid, Hastighet, Diagram och Statistik ht18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback