Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Värme och väder

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 5 december 2018

Vi lär oss om vad värme, värme energi är, var du möter värme i din vardag. Vi lär oss om väder, hur och varför det uppkommer. Vi lär oss om olika symboler som används i väderkarta och fenomenen som sjöbrist, kallfront,varmfront samt allt annat vi mäter för att kunna beskriva vädret.

Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen är

  •  använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör tryck, temperatur och krafter
  • att förstå och genomföra systematiska vetenskapliga undersökningar i fysik.
  •  ska förstå och använda fysikens begreppen värme, kraft och tryck inom fysik, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 Arbetssätt

  • Genomgångar
  • Arbete i läroboken
  • Laborationer , där en labrapport ska lämnas in.
  • Film
  • Gruppdiskussioner
  • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Konkretisering av målen

Du kommer att lära dig:

-Vad värme är och hur visas detta i en partikelmodell.

- Olika former av materia (gas, flytande, fast)

- Att göra enkla beräkningar på densitet, massa och volym

- Hur värme påverkar materia (ex. varmluftballong, järnväg, termometern)

-vilka ämne är bra/dålig värmeledare

- Olika termometer och hur fungerar dem

- Olika temperaturskala

- Vattnets fixpunkter
- Vattens unika egenskaper vid +4 grader

- Absoluta nollpunkter
- Olika sätt som värme sprids (ledning, strömning, strålning)

-Hur väder uppkommer, förståelse för klimat och väder

- Normala lufttrycket (enhet hPa)

- Olika väderfenomen ex. vind (sjöbris, landbris), nederbörd, högtryck, lågtryck, fronter och hur moln bildas
- Väderkartan och dess symboler.

 

HJÄLPMEDEL : 

1 - SPEKTRUM FYSIK KURSBOKEN

2 - SPEKTRUM FYSIK ONELINE 

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/4-varme-och-vader

3- Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

4 - RÄKNEUPPGIFTERNA som jag delat ut på lektionerna

5 - POWERPOINT SOM ANVÄNDS PÅ LEKTIONERNA

6 - BEGREPPSPAPPER

Bedömning

 

PROV 

Teori prov  sker vecka 50 tisdag 11 dec (8A) och ons 12 Dec (8b, 8C) (  Värme och väder kap 4) 

 Laborationsrapport ska lämnas in vecka 48. Se mer info under uppgift 

 


Läroplanskopplingar

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Fysik- Värme och väder År 8
Uppgifter
Begreppsträning på Quizizz
Begreppsträning på Quizizz
Begreppsträning på Quizizz
Powerpoint om väder
Powerpoint om väder
Powerpoint om väder
Väderläxa
Väderläxa
Väderläxa
Värmelära (powerpoint)
Värmelära (powerpoint)
Värmelära (powerpoint)
Lektioner vecka 46-47
Lektioner vecka 46-47
Lektioner vecka 46-47
Laborationsrapport
Laborationsrapport
Prov Värme och Väder
Lektioner vecka 46-47
Powerpoint om värmelära

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback