Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering Gula/Gröna 18/19 (Babblarna)

Målarstugans förskola (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Vad är syftet med vårt projekt/tema?

Vi vill stärka barnens språkutveckling då vi har småbarn och barn med olika modersmål. Jobba med språket så att alla får en bra möjlighet att utveckla sitt tal och sin ordförståelse och även att kommunicera med varandra både genom tal och tecken.

Vi kommer att använda oss av Babblarna  som hjälp i detta arbete, då det är en stor igenkänningsfaktor hos barnen. Babblarna representerar olika områden som finns beskrivna i läroplanen. Vi kommer att beröra alla babblarnas olika områden: Bibbi: Matematik, Diddi: Skapande, Bobbo: Motorik/rörelse, Doddo: Känslor och empati. Vi kommer att fokusera främst på Babba som är intresserad av språk och Dadda som tycker om naturen.

 

 

Vilka läroplansmål är i fokus? Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

Vi ser att ett lärande har skett då barnen....

-har en bra lämning och bra dag på förskolan

-lyssnar på varandra (tex när någon säger stopp/nej)

-väntar på sin tur, delar med sig

-plockar undan efter sig

-utvecklar empati och hjälper varandra

 

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 

Vi ser att ett lärande har skett då barnen....

- kan uttrycka sig på olika sätt både verbalt, med tecken eller med kroppsspråk

- kan använda sig av och förstå olika begrepp

-förstår att om de uttrycker det de vill så förstår omgivningen

 

-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Vi ser att ett lärande har skett då barnen....

-är försiktiga med småkryp

-inte trampar på växter och bryter grenar tex

-inte slänger skräp i naturen och vet var man ska slänga det

 

 

 

 

2.3 Barns inflytande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Vi ser att ett lärande har skett då barnen....

-uttrycker vad de t.ex. vill ha att dricka eller vad de vill ha för pålägg vid måltiderna

-kommunicerar vad de vill leka med

-kan kommunicera ett nej om det är något de inte vill

-börjar uttrycka sig verbalt för att uppnå det de vill

 

 

Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?

I vår verksamhet arbetar vi med värdegrunden under hela läsåret men med extra fokus under hösten. Värdegrunden innebär att arbeta för att få en trygg barngrupp där alla får sina behov tillgodosedda och känner en glädje att komma till förskolan. Detta är grunden för kunna utvecklas, vilja utforska och lära. 

Vi kommer att arbeta i smågrupper med olika planerade aktiviteter. Genom att dela in i mindre grupp är det lättare att se och ge det enskilda barnet tid och utrymme att uttrycka sig och vara delaktig. 

För att stärka barnens språk kommer vi att arbeta med sånger, ramsor, böcker, sagopåsar och TAKK. Att sätta ord på vad som händer i olika situationer, t.ex. av- påklädning och vid måltiderna kommer vi också att göra för att stärka språkförståelsen.

Barnen kommer att ges tid att själva försöka vid t.ex. påklädning och uppmuntras till att hjälpa varandra för att utveckla sin självständighet och empati för varandra.

Barnens intresse kommer att genomsyra vår verksamhet i hur vi kommer arbeta med temat. Vi kommer att vistas ute mycket i naturen, gå på utflykter och utgå från det barnen intresserar sig för vad det gäller djur och natur.

Gröna och Gula avdelningen har ett nära samarbeta där vi har valt samma tema under läsåret 18/19. Avdelningarna kommer att ha en del gemensamma aktiviteter knutna till temat.

 

 

 

 

 

 

Hur reflekterar och utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?

Vi kommer att reflektera med barnen både enskilt och i liten grupp där vi t.ex. tittar på bilder eller filmer som tagits. Man kan även utvärdera genom att titta på projekt, målningar och skapande vi gjort tillsammans.

I arbetslaget reflekterar vi genom att använda pedagogiska dokumentationer som utgår från ex. bilder, filmer men även små korta noteringar som vi gjort under veckan. 

Vi reflekterar varje vecka på vår reflektionstimme samt även vid spontana tillfällen när sådana ges.

Vi kan även ta stöd av vår almanacka (som hänger i hallen) där vi kan gå tillbaka och titta på aktiviteter som vi gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback