Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk

Lövåsens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Kommunikation till alla, med bilder och tecken.

Mer än hälften av våra barn har ett annat modersmål än svenska. Våra barn befinner sig i en viktig utvecklingsfas språkmässigt. Språket är det viktigaste verktyg barnen har för att kunna kommunicera. Att göra sig förstådd är viktigt för välbefinnandet. 

 

Mål:

• Att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd med ord, bilder, tecken eller kroppsspråk. 

• Att barnen kan uttrycka sina viljor och känslor och därigenom stärka sin identitet.

• Att i så hög grad som möjligt ge våra barn ett så nyanserat språk och språkförståelse så att de smidigt skall kunna ta sitt steg in i skolvärlden. 

 

Metod:

•  Varje dag efter maten läser vi saga för barnen. De som har annat modersmål än svenska får vissa dagar även sagor lästa på sitt modersmål, t.ex. arabiska, somaliska. 

• Vi benämner skeenden och saker med ord och tecken. 

• I samlingen har vi berättarstunder och sångstunder. Vi tar god tid på oss att lyssna till barnen.

• I matsituationen ges goda möjligheter till samtal. 

• Vi använder mycket tecken och bilder som stöd för att fördtydliga språket. 

• Använda bildschema i verksamheten för att göra rutiner tydliga. 

• Vi använder digitala appar med språkträning på iPads. 

• Använder oss av språkmaterialet ”språkresan” för kartläggning. 

  • • Under året får vi återkommande handledning av vår specialpedagog Annelie och vår kommun pedagog Gunvor. 

•Arbetslaget kommer överens om vilka begrepp vi skall använda oss av för att tydliggöra för barngruppen.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback