Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5 -London-

Svaleboskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Tematiskt område om Londons olika sevärdheter, tunnelbanan och olika kända butiker. Hur man frågar om vägen och hur man beskriver vägen.  

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningens innehåll: Vad?

Se kopplat innehåll från läroplanen nedan.

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen kommer att bestå av olika delar. Under varje vecka kommer eleverna att träna på och utveckla många olika förmågor.

 

Exempel på hur undervisningen kommer att genomföras:

Gemensam lyssning och genomgångar av texterna, samtal i par, grupp och helklass.

Individuell lyssning av texterna (i-pad och hörlurar).

Samtalsövningar kopplade till temat i smågrupper.

Hörövningar kopplade till temat, i helklass och i mindre grupper.  

Utveckling av språket med  grammatikövningar.

Utveckling av språklig säkerhet genom lekar.

Träna uttal och flyt.

Se film/program med engelskt tal där olika dialekter av engelska kommer att presenteras.

I smågrupper går de igenom ord och fraser och de läser in kapitlet muntligt samt översättning. 

Ämnesord poängteras och uppmärksammas med bilder och planscher i klassrummet.

Centrala begrepp

Walk along, walk across

turn right, turn left

straight ahead, go back

postcard, tourist, travel

route, journey, distance

stay the night, the underground, the tube

afternoon tea

capital city

queen monarchy castle

sights statue

museum double decker bus

 

Kunskapskrav E (för år 6)

Bedömning

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska.

Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika texter.

Förmågan att formulera sig i tal.

Förmågan att formulera sig i skrift.

 

Förmågorna kommer att bedömas genom

Hörövningar där eleverna får svara på frågor både muntligt och skriftligt.  

Läsförståelse av texter som är kopplade till temaområdet.

Presentationer av eleverna om olika turistattraktioner i London.

Lekar och samtalsövningar.

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under temaområdet. Eleverna informeras tydligt om när det är övning och när de ska bli bedömda.

Utvärdering

Eleverna får utvärdera området tillsammans i grupper, muntligt och skriftligt.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska åk 5 -London-
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter