Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Gränbyskolan Historia år 7: Från Jägare till Gladiator

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 februari 2019

Hur skiljer vi oss från djuren? Varför lämnar vi jägarstadiet och blir bofasta bönder? Stora civilisationer i Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom kommer du också att få lära dig om i det här arbetsområdet.

Ämnesmål till dig som elev. Detta ska du lära dig!

 • Om neandertalare och Homo sapiens
 • Från nomader till bofasta bönder
 • Högkulturer i Mesopotamien
 • Egypten -världens första stat
 • Kreta och Mykene
 • Atens blomstring och hoten från perserna
 • Sparta - krigarstaten
 • Om de olympiska spelen och den grekiska vetenskapen
 • Romarriket

Arbetsformer. I undervisningen kommer vi att:

 • Arbeta med lärobok Historia Sol 3000 och tillhörande uppgifter
 • Se på och samtala om filmer 
 • Clio: Uppgifter och quiz
 • Filmer och diskussioner
 • Genomgångar och EPA-uppgifter (enskilt - par -alla)
 • Begreppsträning i Libers webbapp

Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • Genom deltagande i de olika uppgifter och arbetsformer vi har på lektionerna 
 • Quiz på Clio
 • Avslutande prov

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Uppgifter
Slutuppgift civilisationer
Slutuppgift Civilisationer