Skolbanken Logo
Skolbanken

Från jag till vi

Smedby förskola, Hedemora · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi vill genom litteracitet skapa tryggare barngrupp.

Bakgrund

I våra styrdokument står det bl. a att vi ska arbeta med trygghet och trivsel. Vi ska arbeta med medvetenheten kring ordets betydelse. Barns relationsskapande och samspel är centrala, där försöker vi hjälpa och stötta i kommunikationen/leken barnen emellan. Vi ska utveckla vår pedagogiska miljö, den ska bli mer undersökningsbar. Vi ska också arbeta mot "Stad och Samhälle" som ett Grön Flagg mål. Vi har gått/går "Läslyftet" och insett betydelsen av att barns läsande är värdefullt, att vår förskola ligger på landsbygden, att vi har närhet till skogen, att vi är en liten förskola där möten barn och pedagoger emellan är centrala. Vi behöver bli bättre på att använda oss av UNIKUM som plattform för dokumentation och planering.

Syfte

Vi ska få en röd tråd genom våra olika arbetslag, få en helhetsbild av vilka dokument vi har att förhålla oss till. Vi ska erbjuda barnen likvärdighet. Att vi på en digital plattform kan ta del och inspireras av varandras projekt/dokumentationer. 

Mål

Tryggare och lugnare barngrupp samt skapa tydlighet kring vart vi ska med vår verksamhet samt synliggöra för varandra vad vi gör.

Metod

Vi använder oss av estetiska uttrycksformer. Vi nyttjar det vi lärt oss genom "Läslyftet". Vi använder oss av digitala verktyg både som processmaterial och dokumentation. Vi kommer prata med barnen, observera intresse och riktning. Vi ser miljön som den tredje pedagogen.

Aktivitet/Genomförande

Med utgångspunkt i litteracitet skapa mindre projekt. 

Utvärdering

Sker under våren.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,

utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och

ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,

verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,

att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,

att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,

att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och

att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.

kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

dokumentera, följa upp och analysera

kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,

hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Rörelse

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback