Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenen MaB fsk läsår 2018/2019 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Mandelblommans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Pedagogisk dokumentation 

  • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
  • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
  • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
  • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
  • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

 

 

Syfte:

Öka barnens inflytande och delaktighet över sin närvaro på förskolan. Även för att upptäcka barnens olika intressen och för att kunna utmana dem vidare i sitt utforskande.

 

Var befinner vi oss idag? 

Vi dokumenterar en ofta med Ipaden som vi sedan tittar på tillsammans med barnen och lägger upp på unikum så ofta vi hinner. Vi har använt oss av foto och film att reflektera och diskutera krig hur vi utmanar barnen vidare, fångar upp deras intresse. På så sätt blir dem delaktiga och ges inflytande över sin vardag.

 

2. Planerade insatser 

- Ipad( Foto och film )

- Dokumentation på väggarna 

- Projektor

- Barnens dokumentationspärm, en pärm där dokumentationerna sätts in och som barnen själv styr över. Barnen får på så sett möjlighet att reflektera över bilderna enskilt och i grupp.

 

3. Förväntade effekter

Vi önskar att barnen får ökat intresse för dokumentationerna tillsammans med oss pedagoger och barn. Det ger oss pedagoger en möjlighet att se vad barnen visar intresse för och det ger oss nya områden att tillsammans utforska. 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

- Lyhörda pedagoger

- Pedagogisk dokumentation

- Foto/film

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback