Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Alla årskurser

2018 - Sa16B - Klassråd

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 augusti 2023

Genom att delta i klassrådet kommer du att få möjlighet att ge uttryck för dina tankar och åsikter. Du kommer också att få delta i olika former av beslutsprocesser som har med vardagen i skolan att göra.

Tidsperiod

 •  Läsåret 18-19.

Förmågor

Du får möjlighet att utveckla:

 • din analysförmåga, genom att i samtal reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 
 • din kommunikativa förmåga, genom att samtala, ställa frågor om och diskutera aktuella frågor.
 • din begreppsliga förmåga, genom att lära och använda nya begrepp som handlar om demokratiska beslutsprocesser.
 • din metakognitiv förmåga, genom att reflektera över dina tankar.
 • din förmåga att hantera information, genom att i samtal och med stöd skilja mellan fakta och värderingar.

Övergripande mål och riktlinjer

Undervisningen utgår från fyra övergripande perspektiv:

 • Det historiska perspektivet utvecklar en förståelse för samtiden.
 • Det internationella perspektivet utvecklar en förståelse för kulturell mångfald.
 • Det etiska perspektivet utvecklar en förmåga att göra personliga ställningstaganden.
 • Ett miljöperspektiv utvecklar en förmåga att ta ansvar för miljön.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du kommer att få möjlighet att lära dig om: 

 • hur ett klassråd går till.
 • vad det innebär att vara ordförande och sekreterare under ett möte.
 • vad mänskliga rättigheter och demokrati innebär.
 • hur man deltar i demokratiska beslutsprocesser.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar kunskapen genom att delta:

 • aktivt i klassråd.
 • i samtal.
 • i beslutsprocesser.
 • i aktiviteter.

     Formativ

 • Självbedömning och självskattning i matriser.

     Summativ

 • stenciler eller arbetsuppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

För att lära oss kommer vi att:

 • ha klassråd varannan vecka.
 • se på film om möten.
 • genomföra aktiviteter och värdegrundövningar.
 • praktisera demokratiska beslutsprocesser som att rösta.
 • uppmärksamma och diskutera regler och normer.

Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen
Klassråd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback