Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

SvA - svenska som andraspråk årskurs 1-3 Husensjö skola

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. På motsvarande sätt gäller att en elev i årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B i slutet av årskursen. Detta för att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider som det är tänkt. För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska.

I alla årskurser arbetar vi med att:

 • utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt- och tillsammans med andra
 • läsa och analysera olika slags texter
 • uttrycka sig i olika sammanhang och framföra sina åsikter
 • söka information och kritiskt värdera den
 • ge och ta instruktioner
 • ge respons på sina egna och andras texter och därefter använda responsen för att utveckla sina texter

Fokusområde i år 1:

 • forma och ljuda bokstäverna
 • läsa ordbilder och enkla texter
 • skriva och ljuda ihop meningar med stor bokstav och punkt, både för hand och på dator
 • återberätta ett händelseförlopp

Fokusområde i år 2:

 • skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
 • använda stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt i texter
 • skriva berättande texter med en röd tråd och enkel handling
 • individuell läsning och återberättande av texten
 • prata inför grupp
 • samtala om text

Fokusområde i år 3:

 • kunna stava ord som eleven ofta själv använder i sina texter
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken i texter
 • skriva faktatexter med ämnesspecifika ord
 • skriva berättande texter med en röd tråd och enkel handling
 • skriva olika slags texter och återberätta dem
 • kunna föra enkla resonemang om texternas budskap och kunna göra jämförelser med egna erfarenheter 
 • ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära ämnen 

Bedömning

Vi kommer att använda oss av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling som har kunskapskrav för respektive årskurs. 

 Åk 1 - minst uppnått avstämning A

Åk 2 - minst uppnått avstämning B 

Åk 3 - minst uppnått avstämning C


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.

Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Skrivutveckling i åk 1-3, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Läsutveckling i åk 1-3, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter