Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Historia

·

Alla årskurser

Revolutionernas tid

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Vi kommer att titta närmare på hur den moderna vetenskapen och tankar om demokratin börjar växa fram och utmana tankar om ståndssamhälle och kyrkans makt och ställning. Vi kommer även att undersöka vilken betydelse den industriella revolutionen haft för oss människor när det gäller hur vi lever våra liv.

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

 

Vad ska vi läsa om samt hur ska vi arbeta? 

Under 1600 -talet inleds en tid som går under beteckningen upplysningen som innebär att kunskap och nya idéer om mänskliga rättigheter står i centrum för de rika och läskunniga i samhället. Vetenskapen börjar även att utmana religionens och kyrkans sanningar. Under 1700-talet sprids upplysningens idéer till borgarklassen och kraven på förändring leder så småningom till flera revolutioner och stora samhällsförändringar.

Idéerna från upplysningen är en bidragande orsak till amerikanska revolutionen som är en nationell frihetsrevolution, dvs att det amerikanska folket gör sig fria från den engelska koloniala överhögheten och utropar sig som en självständig stat. I självständighetsförklaringen finns många av grundtankarna från upplysningsfilosoferna med.

Många av upplysningsfilosoferna var fransmän och franska trupper stöttade även de 13 kolonierna i deras självständighetskrig mot britterna. Stärka av att ha sett att en förändring var möjlig stärktes även revolutionära krafter i Europa och den 14 juli 1789 stormades Bastiljen i Paris vilket brukar räknas ses som startskottet eller den utlösande orsaken till den Franska Revolutionen. En politisk revolutionen som bland annat innebar slutet på monarkin i Frankrike.

Industriella revolutionen är ganska omfattande i avseendet vilken betydelse den haft för eftervärlden. I.R innebar stora sociala, ekonomiska samt allteftersom även politiska förändringar för hela samhället såväl för barn, kvinnor, män, rika och fattiga. Vi kommer därför att lägga mer tid på denna revolution än de två övriga. Du kommer under arbetet med industriella revolutionen att få läsa texter från tidsperioden (och arbeta med historiskt källmaterial), diskutera hur industriella revolutionen används av Storbrittanien idag. Du kommer att se två delar av filmserien Världens historia för att få en överblick och du kommer att få analysera varför den Industriella revolutionen startade i just Storbritannien. Till filmerna vi kommer att se under detta moment kommer vi att jobba med att aktivt ta anteckningar samt utnyttja filmer som källor till kunskap. Filmerna kommer att ge er både fakta om tiden samt förhoppningsvis visuella intryck av levnadsförhållanden för olika grupper.

 

När:

Vecka 47 kommer vi att jobba med Upplysningen och titta närmare på vilka personer och tankar som kännetecknar denna epok. Fokus kommer att ligga på vilka idéer som föds, vad dessa förändrar och hur vi kan se effekterna av dessa förändringar i dagens nutida samhälle.

 

Under vecka 48-49 kommer vi att titta närmare på hur upplysningstidens idéer bidrar till två stora revolutioner under slutet av 1700-talet. Vi kommer att läsa om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska- samt den franska revolutionen. 

 

Under vecka 49-fram till jul kommer vi sedan att arbeta med en av de största och mest genomgripande revolutionerna som människan ställts inför. Vi kommer att jobba med hur den industriella revolutionen förändrade både sociala, politiska och ekonomiska förhållanden.

 

Så visar du vad du har lärt dig:

Industriella revolutionen är ganska omfattande i avseendet vilken betydelse den haft för eftervärlden. Därför kommer ni att få ett större prov på denna händelse (efter jullovet) medan vi har ett lite mindre prov kring upplysningen samt den franska och amerikanska revolutionen. Detta förhör kommer att göras digitalt v.49. 

 

Länktips:

Filmtips som tar upp hela perioden

Världens Historia: Del 6

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202516

 

 

Industriella revolutionen:

 

Film

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202391

 

Texter och lärargenomgångar

På denna hemsida hittar ni väldigt bra (men omfattande) lärargenomgångar om orsaker och konsekvenser såväl som mer utförlig fakta än läroboken ger er.

 http://www.historia2.se/historia123/?p=537

 

 

 

Upplysningen och vetenskapliga revolutionen:

Film

Fatta historien: (5 min)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR207599

 

Lärargenomgång:

Vetenskapliga revolutionen (Upplysningen) + Amerikanska revolutionen

https://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-upplysningen

https://www.so-rummet.se/content/upplysningen-en-kort-sammanfattning

 

Amerikanska revolutionen:

Film (20 minuter)

SLI:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203250

 

Lärargenomgångar:

Orsaker till amerikanska revolutionen 

https://www.youtube.com/watch?v=ioPkB7DhS2A

Lärargenomgång med fokus på orsaker och konsekvenser (8 min)

https://www.so-rummet.se/content/amerikanska-revolutionen-orsaker-och-foljder

(Om du tycker historia är skittråkigt kan du testa denna alternativa lärargenomgång)

  

Digitalt bildspel med berättarröst (interaktiv övning)

http://www4.nok.se/laromedel/onlinebok/sol4000levandehistoria8elevbokinteraktiv/web/bildspel/Lh8_04_Bs1/story_html5.html

 

Franska revolutionen:

Film:

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202983

 

Lärargenomgångar:

Orsaker: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JnCBcbBjVQ

 

En översikt över händelser och utvecklingen:

https://prezi.com/pb6gzrofemtu/franska-revolutionen-och-napoleon/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Quizlet på begreppen:

https://quizlet.com/248382831/franska-revolutionen-diagram/

 

 


Läroplanskopplingar

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Historia
Uppgifter
Tidslinje och fakta
Tidslinje och översikt över fakta, orsaker och konsekvenser