Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Argumenterande text - Insändare v.45-47

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Att ha en egen röst och att kunna göra sig hörd är viktigt för att känna att man kan medverka i ett demokratiskt samhälle. Under den här perioden kommer vi att arbeta med argumenterande text och du kommer att få skriva en egen insändare.

Varför ska vi lära oss skriva insändare?

Insändare handlar om att uttrycka sin åsikt så allmänheten kan ta del av den och det hör lika mycket till ämnet livskunskap som svenska och det ger dig språklig makt att kunna skriva en insändare. För ämnet svenska handlar det om att kunna framföra en åsikt, hålla sig till ämnet och få läsaren intresserad av det du anser. Det är också viktigt att använda ett korrekt språk.

Nedan ser du syftespunkterna som ligger till grund för arbetet. Dessa är hämtade från läroplanen och kursplanen i svenska.

Hur ska vi göra?

Först och främst måste vi lära oss vad en insändare är. Det kommer ske genom genensam läsning av olika insändare där vi pratar om hur vi kan se att det är en insändare och tillsammans komma fram till gemensamma drag för genren. Vi kommer arbeta med typiska fraser och ord för argumenterande ord, (dessa är viktiga att ta till sig då jag vet att de kan komma till nytta då det ska skrivas argumenterande texter i andra ämnen). 


Ni ska skriva en egen insändare, med eget innehåll efter textens genre. När den är klar ska en kamrat läsa den och ge respons efter ett responsmaterial. När responsen är gjord ska texten skrivas om (om du som skribent vill göra de ändringa kamraten ansett) och lämnas in till mig.

Ni kommer också träna läsförståelse där ni kommer läsa insändare tillsammans och enskilt och besvara frågor.

 

Vad kommer jag bedöma?

Jag kommer titta på följande:
* Hur väl du förhåller dig till genren (har med det som ska ingå i insändare). Rubrik - åsikt - argument - eventuella motargument - slutsats/avslutning - signatur.
* Hur väl du håller tråden från början till slut, det vill säga hur väl texten är uppbyggd.
* Hur väl du fångar intresset hos läsaren.
* Hur väl du använder språkliga strategier, det vill säga hur du formulerar dig, använder dig av "genreord" (exempelvis för det första, för att, slutligen, enligt mig).

* Hur väl du kan läsa och förstå insändare.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matris skriftlig produktion
Uppgifter
Insändare

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback