Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska - Skrivarskola

Ryrsjöskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 25 januari 2023

I det här arbetsområdet kommer du att få tips om hur du kommer igång med skrivandet av olika texter. Vi lär oss hur man skriver stödord och gör en tankekarta. Vi går även igenom hur man kan använda synonymer, motsatser och liknelser i skrivna texter. Vi tränar också på hur man sätter ihop ord, använder förkortningar och skiljetecken när vi ger kamratrespons. Du kommer att få lära dig hur man skriver berättande texter, faktatexter, argumenterande texter, instruktionstexter, reportage och dikter.

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och och bearbeta texter enskilt och
tillsammans med andra och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina tankar och åsikter i olika slags texter.
Eleverna ska utveckla sina språkliga strukturer och utveckla förmågan att följa språkliga normer.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

- hur man kommer igång med skrivandet.    

- hur man hittar på en titel och börjar en berättelse.  

- hur man målar med språket med hjälp av synonymer, motsatser och liknelser.    

- hur man sätter ihop ord samt använder förkortningar och skiljetecken.                                                                                                                             

- hur man samlar fakta och förmedlar det i en beskrivande faktatext.

- hur man skriver en berättande text med styckesindelning.

- hur man skriver en argumenterande text med en tydlig tes.

- hur man skriver en instruktionstext med tydliga punkter.

- hur man skriver ett reportage med rubriker, ingress, brödtext och underrubriker.

- hur man skriver olika typer av dikter.

- hur man bearbetar sina texter (processen från tankekarta till färdig text)

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa ur "Bums", diskutera och gå igenom: 

- vad synonymer, liknelser, motsatsord och sammansatta ord är och hur de används.      
- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad vill texten)
- uppbyggnad (inledningsmening - fakta - avslutningsmening)
- rubriker, underrubriker och indelning av stycken
- stödord och nyckelord
- hur man gör tankekartor                                                                                                           

arbeta enskilt:

- skriva olika typer av texter samt förbättra dessa efter kamratrespons.                                                                              

- läsa upp texterna för en kamrat och därefter inför klassen.


 Grupparbete:
- pardiskussioner om texter
- kamratrespons på varandras texter utifrån en given modell.

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att;

* skapa en tydlig tankekarta.

                                                                                                                                                                                            
* skriva olika typer av texter med begripligt innehåll och fungerande struktur.

 

* använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad. 

 

* ge omdömen om texters innehåll och att bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

 

* samtala och diskutera kring olika texter

 

* läsa upp din text inför gruppen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Matriser i planeringen
Skrivarskola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback