Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetiska uttrycksformer

Heby förskola Bullerbyn, Heby · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Vi vill ge barnen bästa möjlighet till att utveckla sin estetiska förmåga genom så väl rörelse, drama, musik och skapande. Vi vill skapa en miljö som lockar fram skapandeförmågan och insperationen hos barnen, där undersöka, prova på och barnens nyfikenhet är fokus.

Bakgrund

Vi har sett ett stort intresse för estetiska uttrycksformmer som bland annat rörelse och skapande. Genom estetiska utrycksformer kan barnen förmedla erfarenheter och tankar, vilket är en hjälp för oss pedagoger att möta barnen där de är i sin utveckling och med det kan vi utmana barnen i sitt lärande. Hos oss är miljön föränderlig och vi vill hela tiden skapa en mijö som är inbjudande, öppen och som lockar till kreativitet och skapande. Där vi vill skapa ett mångfald utifån alla synviklar.

Syfte

Syftet är att berika och ge förutsättingar till att utveckla sin estetiska förmåga.

Se nedan målen i läroplanen.


Mål

  • Att barnen vågar prova på och tro på sig själva.
  • Utvecklar sin självständighet
  • Utveckar sin kreativitet och kommunikativa förmåga
  • Att arbeta ämnesöverskridandeArbetssätt

Vi ska vara delaktiga och närvarande i barnens alla olika estetsiska uttrycksformer. 

Vi ska vara intresserade och nyfikna med ett utfoskande arbettsätt.

Att barnen får möta olika estetiska uttrycksformer som tex. Att rbeta med lera och drama.

 

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback