Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik åk 6 HT-18

Bergagårdsskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 12 december 2018

Under detta arbetsområde kommer du att få utveckla dina kunskaper inom de fyra räknesätten. Du kommer att få arbeta med decimaltal, lära dig hur man ställer upp i algoritm och strategier för huvudräkning. Hur du använder dina kunskaper vid problemlösning i vardagliga situationer. Du kommer att få arbeta med skala, volym, att omvandla volymenheter och cirkelns area och omkrets. Vi kommer också arbeta med bråk, procent och proportionalitet

Elevdel

Vi kommer att få arbeta med matematik både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar från tavlan, praktiska övningar både i grupp och två och två och du kommer att arbeta enskilt i din bok.

Konkreta mål

Är att nå de nationella kunskapsmålen för åk 6. Se nedan.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper i ämnet genom diagnoser och prov och hur du deltar i matematiska diskussioner och grupparbeten.

Undervisning

Du kommer att få:
- delta gemensamma genomgångar från tavlan
- enskilt arbete i din bok
- arbeta med uppgifter i grupp
- arbeta med praktiska matematiska uppgifter, enskilt och i par och i grupp. 

Lgr11

I undervisningen arbetar vi mot målet att varje elev...

Syfte

Syftet med undervisningen är att varje elev skall utveckla sin förmåga att...

Kunskapskrav

Här nedan kan du läsa vilka kunskapskrav i kursplanen för matematik vi arbetar mot. Det är betygsnivå E som beskrivs.

Centralt innehåll

I kursplanen för matematik finns beskrivet vad undervisningen bör innehålla. Det kallas "centralt innehåll". Vårt arbetsområde berör det här centrala innehållet:


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - MATEMATIK, Bergagårdsskolan del 1 åk 6 HT-18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback