Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation och division skolår 4

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 november 2018

På vilket sätt hör 5*5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig när vi arbetar med multiplikation och division.

MULTIPLIKATION och DIVISION

Vi kommer att arbeta med området "Multiplikation och division" under några veckor.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

Undervisningens innehåll

VAD?

GRUNDKURS
Vi kommer att arbeta med:
- Addition och multiplikation hör ihop
- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation och division hör ihop
- Divsion
- Att multiplicera med tiotal och hundratal
- Att multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
- Räkna talsorterna för sig.
- Kort division
- Problemlösning med multiplikation och division

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner.
- aktiviteter med praktiska övningar.
- genomgång hur man kan tabellträna.
- problemlösning.
- färdighetsträning.
- tabellläxa.

Följande centrala innehåll ur kursplanen för matematik kommer vi att beröra:

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

  • förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
  • kunna multiplikationstabellerna 2-10 automatiserat.
  • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
  • kunna multiplicera tal som 34*7 och 225*6.
  • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
  • kunna använda kort division, t ex 84/4.
  • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
  • kunna förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, nämnare, täljare, kvot, dela lika och kort division.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback