Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbarhet - Från det enkla till det komplexa

ööÖfre Slotts förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 13 mars 2019

Fordon och social hållbarhet HT18-VT19

Fokusområde: Hållbarhet - från det enkla till komplexa

Bakgrund: Barnen har under höstens inventeringsfas visat intresse för fordon. Detta intresse uppstod bland annat då flera av barnen var ute och reste på olika håll. Vi samtalade då om hur man kan ta sig till platser, både nära och långt bort. Barnen har lekt med fordon och pratat om de fordon vi har på förskolan samt de fordon vi har sett när vi varit utomhus, de har även lekt rollekar att de rest till olika platser med exempelvis buss eller tåg. Under barnens egna lek fick vi pedagoger syn på att barnen behöver träna på att dela med sig, turtagande samt hur konflikter hanteras. Utifrån detta kommer projektet ha fordon som barnfokus samtidigt som social hållbarhet blir pedagogernas fokus. 

Syfte:
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv - Lpfö 98 rev 2016
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra - Lpfö 98 rev 2016
- Förskolan ska sträva efter att  varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö - Lpfö 98 rev 2016

Målformulering: 
Barnen ska få en ökad förståelse för hur människan påverkar naturen och naturen påverkar människan. Stimulera och påverka barnen att bli demokratiska och delaktiga världsmedborgare som tar ansvar för såväl sin sociala omgivning som miljön. Framför allt med fokus på social hållbarhet, men även delar av ekologisk hållbarhet. 

Målkriterier:

- Att låta barnen vara delaktiga i sopsortering, återvinning och resursutnyttjande
- Ge kunskap om olika fordon.
- Att låta barnen möta fordon på olika sätt. 
- Presentera och använda olika material inklusive återvinningsmaterial. 
- Att alla barn får vistas i mindre grupper. 
- Att vårdnadshavare blir delaktiga genom frågeställningar som de pratar med sina barn om. 

Arbetssätt: 
Se nedanstående uppgifter för hur vi ska gå tillväga. 

Uppföljning och utvärdering

 

- Lärloggar i Unikum för det enskilda barnet

 

- Lärloggar i Unikum för gruppen

 

- Didaktiska planeringar i Unikum

 

- Reflektion och analys i Unikum (gå igenom insamlat material t.ex. foton, film, barnens alster osv)

 

- Pedagogisk dokumentation

 

- Observationsunderlag

 

- Utvecklingssamtalsunderlag i Unikum

 

- Barnens alster

 

- Foton och film

 

- Reflektion med barnen  t.ex. genom att titta på bilder, foton och filmer


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Trafikskola
Bokstavsvägar
Sopbilar och skräp
Fordons- och fotopromenad
Vilken plats vill du åka till?
Alla får åka med
Tejpa vägar
Fästa barnens fordonsfoton längs tejpvägarna
Flyta/Sjunka
Hur långt åker fordonen?
Barnen fotar fordon hemma
Kategorisera fordonsfoton
Vilka fordon är bättre respektive sämre för miljön?
Barnen gör film med inspiration från boken "Alla får åka med"