Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Produktion, handel och transporter, ht 2018

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Detta tema handlar om produktion, handel och transporter av alla de varor och tjänster som produceras. I vårt moderna konsumtionssamhälle har vi skapat behov av en stor mängd varor och vi kommer att se vilka konsekvenser detta kan få. Vi kommer att titta på hur näringslivet skiljer sig åt mellan olika länder, främst ska vi se på skillnaden mellan fattiga och rika länder. Därefter kommer vi studera varför en industri eller ett företag ligger där det ligger. Slutligen ska vi titta på handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar.

Undervisning

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, diskussioner, gruppuppgifter, enskilda uppgifter, fältstudier, läsning av en artikel samt film.

Veckoplanering

v. 48 Introduktion och genomgång av planeringen. Genomgång av "Produktion, varor och tjänster". Film "Korrespondenterna- Vår enorma konsumtion blir vår undergång?"(Youtube). Diskussion och frågor till filmen. Läsa en tidningsartikel om klädindustrin samt uppgifter till det du läst.  Vi övar på namngeografi och kartkunskap.

v.49 Genomgång av "Transporter och kommunikation," och "Handel". Gemensamma diskussionsuppgifter. . Fältstudie där du får undersöka varifrån olika varor kommer och om butikerna vet hur och var deras varor produceras. Vi övar på namngeografi och kartkunskap. 

v.50  Repetition av det vi gått igenom, kartkunskap. Bedömningsuppgift på området.

v.51 Film, diskussionsuppgifter kartkunskap

v.51 Kartkunskap.

 

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att göras fortlöpande i det dagliga arbetet lektionstid, med både skriftliga arbetsuppgifter och diskussionsuppgifter. 

Följande förmågor bedöms under arbetets gång och i dina uppgifter.

Analysförmåga. (Att beskriva orsaker och konsekvenser, se samband, växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga. (Att samtala, diskutera, presentera, motivera, uttrycka egna åsikter, framföra och bemöta argument)

Begreppslig förmåga (Att kunna förstå och använda begrepp kopplade till temat)


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Matriser i planeringen
Geografi, tema "Produktion, handel och transporter".
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback