Skolbanken Logo
Skolbanken

Grundsär: Den magiska dörren-ett skrivprojekt.

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Ett skrivprojekt med fokus på innehåll, språkbruk, omdöme och förbättringsarbete.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kommunikativ förmåga: Du ska träna att skriva berättande text efter given struktur samt att kunna  spånvånda språkliga strukturer som mellanrum, stor bokstav och punkt.

Metakognitiv förmåga: Du ska träna på att ta emot och tolka omdömen, ge kamratomdömen samt att förbättra din text

Bedömning - vad och hur

Vad och Hur

-att du följer den givna strukturen på din text genom att följa givna instruktioner.

-att din text har en röd tråd genom att kapitlen hänger ihop och att texten är lätt att följa.

-att du anpassar din text till vad du skriver genomätt visa att du kan skriva berättande form, brev och punktlistor.

-att din text är målande, att du har många olika beskrivningar i form av personbeskrivningar, miljöbeskrivningar och beskrivningar av känslor.

-att du använder dig av rätt meningsbyggnad, stavning och skiljetecken

-att bilderna passar till din text utifrån kapitlens innehåll.

-att du ger omdöme om din och andras

-att du utifrån omdöme förbättrar din text

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta kapitelvis efter en given struktur där varje kapitel tränar olika moment.

Efter kapitlen tränas omdöme i olika form och du får möjlighet att träna på att bearbeta och förbättra din text.

Du kommer få träna på att matcha omdöme med anonym text för att lära dig se progression i texterna

Du kommer få se texter i olika progression för att veta förbättringsområden.

Du ska få träna på att förbättra din text genom utveckla anonym text.

Du kommer till vissa kapitel få rita en bild som passar till din text.

Vi kommer arbeta med digitala verktyg; iPad.

Vissa moment tränas genom att vi gör gemensamt, i par och sedan enskilt.

 

 


Läroplanskopplingar

skriva texter för olika syften och mottagare,

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext

Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback