Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska åk 5

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Du får bl a lära dig att skriva olika slags texter, träna din läsförståelse, grammatik och att berätta muntligt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla din kommunikativa förmåga genom att arbeta med att läsa, skriva, lyssna, samtala och diskutera.

Bedömning - vad och hur

Utveckla din kommunikativa förmåga genom att:

  • läsa/läsförståelse: läsa böcker och reflektera över läsningen samt svara på frågor på innehåll
  • skriva: skriva lärlogg, skriva olika typer av texter
  • tala: delta i  klassråd, berätta för klassen, redovisa, argumentera och diskutera
  • lyssna och samtala: redovisningar, klassråd
  • språklära: vi har genomgångar och arbetar med: skiljetecken, språkets struktur och stavningsregler
  • ge och ta respons på dina texter

Hur:

  • vi tittar på vad du skrivit och ser hur ditt skrivande utvecklats
  • att du deltar i diskussioner i klassen och lyssnar på vad andra har att säga
  • att du redovisar så att det blir tydligt
  • att du använder dig av det vi gått igenom i språklära i dina texter

 

Undervisning och arbetsformer

Arbete med läsning på olika sätt (bokcirkel, läsa själv, högläsning osv.)

Arbete med "Zick Zack åk 5”, webbsidor, olika källor, appar och annat material.

Enskilt arbete, pararbete och grupparbete.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback