Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Geometri, storheter, procent, algebra, koordinatsystem, mönster och ekvationer

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Under hösten arbetar vi med decimaltal, procent, geometri, koordinatsystem och algebra. Vi kommer att ha många genomgångar, utmanande kluringar där vi diskuterar. Med jämna mellanrum kommer vi att ha diagnoser.

Hallenskolan År 6 HT

Decimaltal, Procent, Geometri, Koordinatsystem och lägesmått, Algebra, mönster och ekvationer

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Den samlade bedömningen i arbetsområdet kommer att göras i matrisen nedan.

Arbetssätt

Du kommer att:

  • vara med på och delta i genomgångar
  • jobba enskilt och tillsammans med andra med givna uppgifter i kluringar.
  • göra diagnoser i boken i helklass.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik alla kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback