Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Geometri Karin Eizema

Nyhedsskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Geometri är mer än bara kvadrater och trianglar. När vi är klara så kommer vi veta hur man använder en gradskiva, hur många grader hörnen i en triangel har och vilka delar en cirkel har. Och mycket mycket mer...

Läromedel

Favorit 5a finns i två olika versioner, Bas och Mera. Eleverna får den bok som passar deras nivå bäst. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna enskilt (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

Då och då får eleverna gå tillbaka och rätta föregående grundsidor som de gjort.

Läxor

Vi tar varje onsdag en tabellförhör. 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. Efter en kort repetition gör vi alla ett prov.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder:

Punkt, linje, stråle, sträcka och polygon
Parallell, vinkelrät och skärningspunkt
Vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig
Cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter
Klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock

Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.

Visar på samband mellan olika begrepp, som att antal grader i triangelns vinkelsumma och den raka vinkeln är samma

Metoder

Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, rätvinkliga linjer, linjer som skär varandra, vinklar och cirklar.

Beräknar omkrets och vinklar i trianglar och fyrhörningar.

Resonemang

 Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med geometriska objekt, omkrets och vinklar.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med geometriska objekt, omkrets och vinklar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Geometri
Uppgifter
Prov 3 Geometri
Prov Geometri
Prov 3 Geometri
Prov Geometri

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback