Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 5

På väg med språket. VT19

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Människor har alltid rest och rört på sig. Med detta tema har eleverna möjlighet att resa och utveckla sitt språk på vägen. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar samt förstår hur andra känner och tänker.

 

Syfte

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,                                                                                                                ML

 

 • Centralt Innehåll

 • Ml 1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml 1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml 1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml 1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml 4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml 4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Ml 4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml 4-6
  Språkbruk Synonymer och motsatsord.

Viktiga begrepp

Viktiga begrepp utifrån valda situationer eller resemål.

kunna använda fråge-orden för att få reda på mer information

kunna svara utvecklat

Konkretisering av målen

för yngre elever: utgå från bilder i första lektionen; diskutera vad det betyder att resa; Börja med Flat Stanleys ankomst (till undervisningsgruppen). Han presenterar sig.

för äldre elever: skriva olika fraser i dialekt på tavlan, diskutera vad de betyder.

sedan börja med att förklara syfte, anknytning till läroplanen och upplägget. Diskussion kring vikten av språket (när man går ut på resa), vilka olika versioner av språket det finns.

Arbetssätt

Dessa fem aspekter kan man ta med i det temat man väljer att jobba med:

1 utgångspunkt i situationsbilder

2 inspelade dialoger som exempel

3 högre krav på mer kunniga elever genom att ha svårare uppgifter i dialogerna

4 läsa en karta, visa någon vägen

Exempel av olika språkvarianter

 

Här är möjliga projekt inom denna planering:

Arbeta med fraser

att ha en stor karta över en stad, där det syns en tågstation, restaurang, affär mm. (kan också vara en digital karta där man lägger in textrutor)

eleverna ska placera ut fraser på rätt ställe

sedan kan man ta fraserna och bygga dialoger

sedan kan man spela upp dialogerna tillsammans. Då kan man prata om uttal och betoning.

För äldre elever kan man ta svårare fraser och ställa högre krav på dialogerna (t.ex. fått fel biljett, fått fel mat, allergisk, krissituation, osv).

Om man vill medvetandegöra eleverna om att det finns olika dialekter kan man göra samma övning med städer från olika länder och på så sätt visa att det finns både skillnader och likheter. På högstadiet kan man gå in den historiska bakgrunden till varför det finns olika språkvarianter.

 

Flat Stanley böcker, skriven av Jeff Brown, som utgångspunkt för temat

kan funka bra för elever som är uppvuxna i Sverige och inte vet så mycket om språkområdet

Flat Stanley (från ett land i språkområdet) kommer på besök i Sverige - eleverna ska visa runt honom och förklara olika saker

man kan ta bilder av Flat Stanley på olika ställe och hjälpa honom att utföra olika uppgifter.

man kan visa sitt rum för Flat Stanley, berätta vad man äter, vad man gör under en vecka osv.

Flat Stanley kan berätta om sitt land, då får eleverna information om olika ställen i språkområdet.

 

äldre elever kan resa till Flat Stanleys hemstad och sedan berätta om hur vistelsen var.

äldre elever kan få jämföra Sverige och hemlandet, hur gör man saker här och där? För- och nackdelar?

knyta an till de yngre elevens uppgifter med diskussionsuppgifter om samma ämne

på webbsidan finns ett kuvert som man kan skicka Flat Stanley i (på lotsas) www.flatstanleybooks.com

Även: flatstanleyproject.com

 

Elevinflytande

eleverna kan vara med och bestämma vilka resmål de ska jobba med

eleverna får vara med och bestämma formen för slutredovisningen

Bedömning

 • kunna föra samtal i olika situationer (på stranden, på stationen, på bio, på restaurang osv)
 • i samtal kunna uttrycka sina känslor om situationerna
 • kunna använda ett ordförråd som passar till situationerna och känslorna
 • kunna ställa frågor med hjälp av fråge-ord
 • visa medvetenhet om att ord kan betyda olika saker på olika platser
 • dokumentationsunderlag under arbetets gång: inspelning
 • eventuellt skriftliga stödunderlag, som t.ex. dialogerna, bilder, serietidning

Slutredovisning

Eleverna kan vara med och bestämma slutredovisningen:

- läsa högt till klassen från en eller flera av sina resmålens uppgifter som eleven bestämmer

- spela dock teater, spela upp olika situationer, äldre barn: skriva egna dialoger och spela upp

- broschyr eller reseguide om olika områden/länder

Tid

mellan 6 - 10 veckor


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.

Matriser i planeringen
Kopia av Enhet Flerspråkigt lärande, gemensam pedagogisk planeringsmall
Uppgifter
Uppgift 1