Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska Sv åk 3, läsår 18/19

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 december 2018

Svenska språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar, förstår hur andra känner och tänker. Svenska språket används i alla olika skolämnen. Det är betydelsefullt och berikande att förvärva ett rikt språk. (Ur Lgr 11)

Svenska

Under läsåret kommer du att utveckla din läs- och skrivförmåga. Du kommer att få samtala kring elevnära frågor där du kan lyssna på andra och samtidigt ställa frågor och ge kommentarer kring ämnet som diskuteras.

Lärandemål

Du ska kunna:

 • Läsa olika texter med flyt som handlar om saker du känner till. Läsa med inlevelse.
 • Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det viktigaste ur texten.
 • Diskutera tydliga budskap i texter och göra jämförelser med din egen erfarenhet.
 • Skriva berättelser med en tydlig inledning, ett händelseförlopp och en avslutning.
 • Stava vanliga ord som förekommer ofta i texter som har ett känt innehåll.
 • Använda stor och liten bokstav på rätt sätt och sätta ut punkter, frågetecken och utropstecken.
 • Söka information från en anvisad källa t. ex. bok och internet.
 • Skriva en enkel faktatext med viktig information med hjälp av nyckelord/stödord.
 • Skriva enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg.
 • Använda bilder för att göra dina texter tydligare.
 • Ge och ta emot och använda kamratrespons i dina texter och uppgifter som leder till förbättringar.
 • Samtala med andra om kända saker, ställa frågor, ge kommentarer och säga vad du tycker.
 • Presentera något och berätta om vardagliga saker så det är lätt att förstå för lyssnarna. 
 • Ge, ta emot och följa enkla muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Namnet på några kända författare och illustratörer. 

Undervisning

Vi läser enskilt, i mindre grupper och gemensamt och efterarbetar innehållet i boken genom att reflektera över innehållet

Vi samtalar, diskuterar och reder ut svåra ord och "läser mellan raderna" i de texter vi möter. 

Vi skriver olika typer av texter, t ex berättande text, faktatext och bearbetar dem efter respons från lärare eller annan elev.

Vi tränar enkla stavningsregler.

Vi tränar på att använda olika skiljetecken i texter.

Vi skriver för hand och på digitala verktyg. 

Vi presenterar och återberättar innehållet i de böcker vi läst.

Vi tränar på att göra presentationer utifrån eget val av ämne.

Vi tränar på att ge, ta emot och använda kamratrespons.

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga och kunskapsutveckling utifrån de punkter som står under "Lärandemål". Bedömningar och utvärderingar sker fortlöpande under arbetets gång.

I matrisen nedan finns de kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i svenska, åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback