Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

9

Rika och fattiga länder

Norgårdenskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 13 december 2018

Medan du sitter och äter glass framför datorn så plockar den fattige riskorn på gatan. Du får gratis utbildning och studiebidrag medan någon annan sliter i en textilfabrik. Hur ser det ut i världen omkring oss? Vad beror det på och vad ska man göra för att skapa en bättre värld?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Utforska två länder utifrån geografiska och samhälleliga fakta och sedan göra en jämförelse utav dem
* Ta ställning till varför det är som det är utifrån fakta och dina egna åsikter.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma era arbeten utifrån er förmåga att bearbeta källmaterial och göra analyser. Jag kommer också att titta på hur väl ni analyserat ert val av källor samt vad ni har valt att ta med för fakta i era arbeten.

 

 

 • Tabeller och/eller diagram som belyser det ni vill visa t.ex. utveckling över tid.
 • Analys kring varför det ser ut som det gör
 • Förslag på lösningar (för att få det bättre)
 • Källkritik

 

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer att arbeta självständigt med två valda länder, ett rikt och ett fattigt. 

Ni ska ta reda på fakta om länderna, analysera vad olikheterna beror på samt ge underbyggda förslag på vad som kan göras för att utveckla länderna.

 

Följande fakta bör ni kolla upp:

 • Befolkningsstorlek
 • Befolkningsstruktur (ålderssammansättning)
 • Kort om klimat och natur
 • Befolkningsfördelning (var bor de flesta och varför)
 • Inkomster och dess fördelning bland befolkningen
 • Utbildningsnivå
 • Mödradödlighet
 • Barnadödlighet
 • Förväntad livslängd
 • Sårbara platser (tex naturkatastrofer)
 • Graden av demokrati
 • Korruption
 • Produktion
 • Export och import
 • Arbetslöshet / ekonomi
 • Konfliker
 • Migration
 • Sjukdomar (tex. antal HIV-infekterade)
 • Jämställdhet
 • Historiska förhållanden som påverkar (t.ex. om landet varit en koloni eller själv haft kolonier), Rasism.

 

När ni har kollat upp faktabiten så ska ni göra en analys av varför det ser ut som det gör. Det finns flera saker som kanske hör ihop (samband) och påverkar varandra. Ibland behöver ni kolla upp hur saker har förändrats över tid för att kunna göra en ordentlig analys.

 

Källtips

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/f25da3d3-6d30-452c-a4ef-f024f638e255?page=1

 

https://www.ui.se/landguiden

 

https://www.globalis.se/

 

http://www.globalamalen.se/

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen
En ojämlik värld - Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback