Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Sportis

Gottsta fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 april 2021

På fritids tycker vi om att röra på oss vilket både kropp och knopp mår bra av. Vi är mycket i gymnastiksalen och samarbetar på olika sätt där rörelse är i fokus! Vi har döpt denna aktivitet till sportis.

Sportis

Tid: pågående under hela läsåret

Varför har vi sportis?

På vårt fritidshem har vi stort fokus på elevdelaktighet. Vi lägger stort fokus på vad eleverna uttrycker för behov och intresse vid planering av aktiviteter på fritids. Sportis har kommit att bli en stående aktivitet i vår verksamhet där vi varje vecka lägger en eftermiddag per avdelning i gymnastiksalen. Genom detta får vi in mycket rörelse på fritids vilket är ett stort behov hos eleverna. De får även chansen att testa olika idrottslekar i ett annat sammanhang än i skolan, träna demokrati, ta ansvar och leda gruppen samt öva sig i konflikthantering.  

Syfte utifrån läroplanen:

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.” 

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.”

 

Konkreta mål: 

specifikt per avdelning? 

 

Genomförande: 

Sportis har vi en gång i veckan mellan kl. 14.30-15.30.

Varje avdelning har sportis var för sig. 

Beroende på vad eleverna kommit överens om vid tidigare fritidsråd och diskussion i gruppen bestäms lekarna på sportis antingen genom demokratisk röstning vid varje specifikt sportis tillfälle, eller via sportisledare som utnämns till de olika tillfällena. 

Vi leker sedan tillsammans i gymnastiksalen under ca en timmes tid. Därefter går vi tillbaka till avdelningen. 

 

Utvärdering: 

Utvärdering av sportis sker med eleverna antingen vid ett fritidsråd eller vid samling på avdelningen. 

Oftast sker en direkt utvärdering vid själva sportis tillfället i slutet med olika metoder, exempelvis tumme upp/ner. 

Pedagogerna gör en gemensam sammanställning av elevernas utvärdering vid planeringsträffar. 

 

 


Läroplanskopplingar

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback