Skolbanken Logo
Skolbanken

LPP i Svenska och kommunikation Läsåret 22/23

Stenbergaskolan anpassad grundskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 november 2023

En övergripande LPP i Svenska och kommunikation

I ämnena svenska och kommunikation arbetar vi utifrån elevens förförståelse och förkunskaper. Eleverna kommer att arbeta med "Livet i bokstavslandet", "bokstavshissen" och andra läromedel för läsinlärning. I klassen arbetar vi språkutvecklande genom till exempel högläsning, diskussioner och samtal. Eleverna använder sig av olika ordbehandlingsprogram för att skriva texter. T ex SymWriter, ClaroRead, Skolstil och Word. Eleverna tränar också på att forma bokstäver för hand för att utveckla finmotoriken. 

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 • Känna till eller bli mer säker på alfabetet och den alfabetiska ordningen.
 • Känna igen enklare ordbilder.
 • Läsa texter anpassade till din nivå.
 • Använda en dator/iPad för att skriva kortare texter, till exempel en lista eller en kort berättelse.
 • Bli mer säker på att använda en dator och ett ordbehandlingsprogram men talsyntes och eventuellt bildstöd.

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 • Vi ska gå igenom alfabetet med de elever som behöver det.
 • Genom att träna ordbilder för de elever som behöver det.
 • Öva på att skriva på en dator, arbeta i ett ordbehandlingsprogram samt att skriva kortare texter.
 • Vi arbetar med alfabetet genom att läsa, sjunga och skriva tillsammans.
 • Genom att använda ”Story Cubes” (Bildtärningar) och göra egna berättelser utifrån bilderna på tärningarna.
 • Genom att varje morgon och eftermiddag ha en samling där vi övar turtagning, att lyssna på varandra, ställa frågor och berätta hur vi mår.
 • Vi tränar på att skriva olika slags texter, t ex berättelser, faktatexter och meddelanden.
 • Vi läser högläsningsbok, tränar då hörförståelse och återberättande 
 • Alla elever har en bänkbok som vi låna i biblioteket anpassade efter intresse och nivå.
 • Vi arbetar med läsning och läsförståelse i olika böcker och olika material.
 • Arbetsböcker som används är bland annat Livet i bokstavslandet samt språkskrinet. 
 • Vi kommer att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom arbetsuppgifter och arbetssätt från SKUA. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt med andra former för kommunikation,

förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra texter, och

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang,

förmåga att tolka olika texter och andra former av kommunikation, och

förmåga att söka information från olika källor.

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda och förstå ord, begrepp och enkla texter.

Att resonera om innehållet i olika texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och enkla texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler med gemener och versaler samt de vanligaste skiljetecknen.

Alfabetet.

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.

Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd, till exempel genom kroppsspråk, bilder och tecken.

Skönlitteratur för barn. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker och sagor. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk och tonfall. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning i källor för barn.

Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva enkla texter. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad med gemener och versaler, skiljetecken och sambandsord. Ords böjningsformer.

Digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor samt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd, till exempel genom omformuleringar, bilder och tecken.

Skönlitteratur för barn och unga. Bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel bilder och grafiska modeller.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i böcker, på webbplatser och i söktjänster på internet.

Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Bokstavsformer och sambandet mellan ljud och bokstav utifrån elevens erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord.

Kommunikation om innehållet i olika texter.

Strategier för att skriva enkla ord.

Språkets struktur, till exempel gemener och versaler.

Skönlitteratur för barn. Rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Informationssökning i några källor och vardagssituationer, till exempel scheman och symboler.

Engelska ord i bekanta och elevnära sammanhang.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter på olika sätt samt att tolka andras uttryck. Att ställa frågor, svara och ge kommentarer.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Möjligheter och risker vid kommunikation i digitala medier.

Bokstavsformer och sambandet mellan ljud och bokstav utifrån elevens erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord och meningar.

Kommunikation om innehållet i olika texter.

Strategier för att skriva enkla ord och meningar.

Att skriva för hand och med digitala verktyg.

Språkets struktur, till exempel ords böjningsformer.

Skönlitteratur för barn och unga. Sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande och instruerande texter.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer.

Informationssökning i olika elevnära källor, till exempel i scheman, i instruktioner och på webbplatser för barn och unga.

Engelska ord och fasta språkliga uttryck i bekanta och elevnära sammanhang.

Engelska i digitala medier, till exempel för att söka musik och andra kulturupplevelser.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor, avsikter, kunskaper och åsikter på olika sätt samt att tolka andras uttryck.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Bokstavsformer och sambandet mellan ljud och bokstav utifrån elevens erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord och meningar.

Att kommunicera om och återge delar av innehållet i olika texter.

Strategier för att skriva enkla ord och meningar.

Att skriva för hand och med digitala verktyg.

Språkets struktur, till exempel ordföljd och meningsbyggnad.

Skönlitteratur för ungdomar. Sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer.

Engelska ord, fraser och fasta språkliga uttryck i bekanta och elevnära sammanhang.

Eleven samtalar om elevnära ämnen och medverkar i att ställa frågor, ge kommentarer och uttrycka åsikter. Eleven medverkar i att berätta om vardagliga händelser.

Eleven skriver kända ord och medverkar i att skriva enkla meningar.

Eleven läser enkla meningar i bekanta och elevnära texter med kända ord. Eleven svarar på frågor om innehållet och visar begynnande läsförståelse. Eleven bidrar i kommunikation om innehållet i texter som eleven lyssnat till.

Eleven medverkar i att söka information från givna källor.

Eleven samtalar om bekanta ämnen och medverkar i att upprätthålla samtalen. Dessutom medverkar eleven i att förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar.

Eleven skriver ord och enkla meningar samt medverkar i att skriva och strukturera texter.

Eleven läser texter med bekant innehåll och kända ord och medverkar i att visa förståelse av texterna. Eleven bidrar också till resonemang om innehållet i olika texter.

Eleven medverkar i att söka information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kommunicerar om elevnära ämnen och initierar och avslutar kommunikationen. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt deltar i att kommentera, beskriva och berätta i olika sammanhang. Eleven deltar i skrivrelaterade aktiviteter.

Eleven deltar i läsrelaterade aktiviteter. Eleven reagerar igenkännande på och deltar i kommunikation om innehållet i olika texter.

Eleven deltar i att söka elevnära information från olika källor.

Eleven läser ord och enkla meningar. Eleven visar förståelse av och kommunicerar om innehållet i olika texter.

Eleven söker elevnära information och information om samhället från olika källor.

Eleven samtalar om elevnära ämnen och initierar, upprätthåller och avslutar samtalet. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt kommenterar, beskriver och berättar i olika sammanhang och med olika syften. Eleven skriver kända ord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback