Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Förskoleklassens vänskola i Abisko

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vår vänskola Abiskoskolan ligger i Lappland och de har 13 elever. Genom vårt samarbete med Abiskoskolan kan eleverna få en inblick i kultur, miljö och natur i en annan del av landet. Eleverna får en inblick hur man kan kommunicera via mail, skapa filmer och använda datateknik. De får även öva sin litteracitet, språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Syfte: I  Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper Eleverna ska utveckla kunskaper inom literacitet genom att kommunicera med en vänskola och ställa frågor, svara på frågor och kommunicera digitalt. Genom undervisningen vill vi väcka elevernas nyfikenhet,  ta reda på hur eleverna i en liten skola på en mindre ort som skiljer sig avsevärt från deras egen miljö har det. Samt att de får berätta om sig själva, sin närmiljö och skola. Genom detta projekt hoppas vi eleverna ska bli medvetna om sin egen närmiljö samt växt och djurriket.

Konkreta mål:

Målet med en vänskola är att utveckla elevernas kunskap inom literacitet genom att kommunicera med hjälp av att skriva, läsa, rita bilder som berättar ett budskap, digital teknik tex skapa korta filmer. Målet är även att väcka nyfikenhet på andras vardag/kultur och genom detta även utveckla ett samspel mellan eleverna i klassen. Med projektet vill vi att eleverna ska få en inblick i hur det är att leva på en plats som skiljer sig avsevärt från deras egen miljö.

 

 

Centralt innehåll

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Lgr 11

 

Undervisning

Vi kommunicerar via mail/brev och lär känna skolan och elever i Abisko. Vi ställer frågor till varandra för att ta reda på likheter och skillnader i skola, fritid, miljö och natur. Vi följer våra elevers intressen för att få dem fortsatt engagerade med hjälp av vägledning av oss.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ej namngiven

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback