Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Matematik, Fysik

·

Årskurs:

5 - 6

Mjölkbilsrace

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 21 december 2018

Vi bygger bilar av mjölkkartonger som vi sedan tävlar med. Resultaten dokumenteras i tabeller. Diskussionerna utgår från krafter i vardagen. Teknikutveckling och samhällsutveckling jämförs.

Genom hela arbetet förklaras betygskriterierna och de olika nivåerna.

(ca 6 veckors arbete?)

 

Bygg en bil av mjölkkartong, 4 mjölkkartongslock och 4 blompinnar.

Läraren visar olika exempel på hur konstruktioner bedöms från enkel till välutvecklad och går igenom vad vi kommer att titta på vid bedömningen.(Överensstämmelse med ritningen?)

Ska eleverna bygga bilen enskilt eller i grupp?

1. Gör en ritning(i skala 1:10) Rita hur du tänker dig bilen från sidan, uppifrån, framifrån och bakifrån. Vill vi ha en stencil så att alla ritningar blir lika?

2. Beskriv hur du tänker göra. Vilka verktyg kommer du att behöva?

3. Gör din bil.

4. Behöver du ändra din bil under byggets gång ska det dokumenteras skriftligt på din ritning. Dokumenteras i ritningen?

 

Tävlingen

Hur genomförs en rättvis undersökning? Vilka klasser ska vi dela in bilarna i? Efter byggsätt?

Exempel finns i Tummen upp.

Dokumentera resultaten i tabeller.

Räkna ut medelvärde.

 

Kan din bil vidareutvecklas för att bli bättre?

Dokumentera förändringarna.

 

Krafter i vardagen

Koppla till erfarenhet, förklara med naturvetenskap. Rumpnissar och Einstein.

Friktion

Vad är det och hur påverkas vi av det i vardagen?

Film: Gnomens guide till fysiken: friktion

Dino. Rutschbanan

Newtons lagar

DINO: Hunden i bilen.

Centripetalkrafter Snurrleksak vid Omega

Tyngdkraft

Tyngdpunkt

 

Bilens utveckling

Vilket problem har bilen löst för människan?

Hur har vi transporterat oss genom tiderna? Från stenåldern till nutid?

Hur har bilen utvecklats?(NTA???)

Har det skapats nya problem pga bilen?

Bilen i framtiden? Hur kommer den att se ut? Vad är den byggd av? Hur drivs den?

Hur har samhället utvecklats sedan bilen kom? Påverkar bilen samhället? Skapas det nya problem som inte fanns förut?

Andra transportmedel? Hur har de påverkat samhället? Hur måste samhället ändras pga dem?

Hur påverkas miljön av våra transporter? Hur kan vi komma tillrätta med dem?

Formulera argument som påverkar omgivningen att tänka mer miljövänligt när de transporterar sig. Vad kan just DU ändra på?

 

 

 

Ord och begrepp för att föklara tekninska lösningar???


Läroplanskopplingar

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
NO år 4-6 DINO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback