Skolbanken Logo
Skolbanken

VP-mål Stjärnsund vt-19

Stjärnsunds förskola, Hedemora · Senast uppdaterad: 27 december 2018

Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka.

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan samt att fler elever i åk 9 ska nå behörighet till yrkesprogram. 

Syfte:
Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Minska skillnaden i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar.

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt.
I vårdnadshavarenkäten ska index vara på medelvärde.

Arbetssätt:

Trygghet och trivsel:

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och

att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback