Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogiska planering, persiska/dari VT 2019 v.2-11

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 januari 2019

Pedagogisk planering persiska/dari VT 2019, v: 2-11

Syfte och innehåll från kursplanen i Modersmål och centralt.

Läsa & Tala & samtala och reflektera om inlärda kunskaper

Undervisning och arbetsmetoder.

Läsa olika texter och återberätta om innehållet.

Använda olika lässtrategier i lärandet, t.ex ansiktsberättande.

Använda venn diagram för att beskriva likheter och skillnader mellan svenska och modersmålsspråket.

Gemensamt diskutera om olika texters budskap.

Ordförhör/övningar/ motsatser och synonymer.

Titta på persisk/dari filmer  och producera egen texter som kopplar till filmen. 

Låna en bok  och redovisa skriftligt samt muntligt i klassen.

 

Konkretiserade mål för eleven.

Skriv på ett sätt som eleverna förstår vad de ska kunna och vilka mål de ska ha uppnått när de är klara med arbetsområdet.

 

Eleven ska följa alla lektioners innehåll, vara aktiv på lektioner.

Eleven ska kunna visa på ett bra sätt att hen förstår texter som undervisar i klassen,  samt hen ska klara de proven som görs i klassen och kunna lämna in alla uppgifter som krävs av lärare.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter