Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Tal åk 5 vt-19

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Hur mycket får du tillbaka på 100 kr när du köper 2 st glassar som kostar 21 kr styck och en tidning för 45 kr? Hur gör du och din kompis när ni har fått 15 kr att dela på? Vi lär oss mer om division när det inte går jämnt ut. Det blir en rest. Det blir också mer träning av negativa tal

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du tar stort ansvar för ditt eget lärande. Se nedan.

Centralt innehåll

Målet är att du ska kunna

  • Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex.14+8x4
  • Kunna räkna division med minnessiffror
  • Förstå vad som menas med negativa tal
  • Kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
  • Kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2

Matteord som du ska kunna

  1. prioriteringsregeln
  2. rest
  3. negativa tal
  4. likhetstecknet

Genomförande

Vi jobbar tillsammans med grön kurs (grundkurs) och har genomgångar av nya metoder och begrepp hela tiden. Efter diagnos 6 (i gula räknehäftet) väljer du själv mellan blå kurs (lätt) eller röd kurs. Du rättar själv ditt räknehäfte under arbetes gång och diagnosen lämnas in till mig för rättning. Med problemlösning jobbar vi enskilt, i par och alla tillsammans, s k EPA.

Matematikträning även genom digitala verktyg t.ex www.nomp.se

                                                                                       www.matteboken.se

                                                                                       www.code.org

Arbetsområdet håller på i fyra veckor. För dig som behöver finns Mera rustkammaren, Utmaningen och Mera Tornet.

Varje vecka har du 30 min läxa, som du kan göra på läxhjälpen i H-huset om du vill.

På TTM kan du alltid arbeta med det i matematiken du önskar bli säkrare på.

Bedömning

Formativ bedömning under arbetets gång. Jag som lärare kommer följa dina arbetsinsatser under lektionerna och ge dig tips och stöd för att gå vidare i din utveckling. Du måste själv visa mig vad du kan, men också fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar och övningar.

Utvärdering gör vi efter avslutat arbetsområde.

Du får möjlighet att visa dina förmågor även genom diagnos 6 och prov.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter