Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Miljö VT-19. Ht-20

Små Klockornas Förskola, U Aktiva Piloter · Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Små Klockornas miljö och klimat arbete.

BAKGRUND Barnen har jobbat i 3 terminer med djur. HT-17 var det bondgård, VT-18 savannens djur och HT- 18 nordiska djur. Barnen visar stort intresse för djur och naturen. Under Barnrådet bestämde barnen sig för att arbeta vidare med djur men nu vill de gärna titta närmare på deras hem.

Barnen bestämde  att VT-19 kommer dem att jobba med djurens olika miljöer. Vi tittar närmare på de miljöer som barnen redan jobbat med: skog, savann, öken och vi lägger även till havet. Vi kommer även titta på klimatpåverkan och hur miljöerna påverkas.

MÅL

Syftet med detta tema är att barnen ska få bredare kunskap och medvetenhet om hur vi kan hjälpa till att hålla rent runt oss och hur alla föroreningar påverkar naturen .

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att samtala om detta på samlingar tillsammans med hela barngruppen. Då kommer vi att läsa ur böcker och titta på bilder.

Vi kommer titta på film samt även gå ut i skogen som ligger nära till hands och hjälpa till att hålla den ren. Med hjälp av detta blir barnen medvetna om vad som ska finnas där och vad som räknas som sopor.

Barnen kommer att få berätta det de vet om djuren och deras miljö. Vilket kommer resultera i att vi lär oss mer tillsammans.

Vi pedagoger kommer att göra detta tillsammans och samtidigt dokumentera. Vi kommer ständigt att diskutera med barnen om vad de vill göra. 

Metod

 • Låna och läsa böcker om djur, miljöer, fakta ,sagor och fabler.
 • Sjunga om djuren och deras miljö.
 • Samtala om djuren och deras miljö.
 • Göra djur av vår hemmagjorda och miljövänliga lera.
 • Skapa en djungel och savann i en tredimensionell modell.
 • Använda oss av vår läsplatta för att söka information.

Detta är våra tankar just nu men vi kommer givetvis att arbeta utifrån barnens intresse och funderingar samt låta dessa påverka arbetet.

Matematik

 •  Jämföra, sortera och klassificera
 •  Former, storlek och antal
 •  Matematiska termer

Naturvetenskap och teknik

 • Kunskap om olika djurarter och deras levnadsförhållande.
 • Skapa i olika material och tekniker.

Språk och kommunikation

 • Sånger
 •  Faktaböcker
 •  Sagoläsning
 •  Film
 •  Förstärkning av språket genom tecken

Bild

 • Göra djur av vår egna hemmagjorda och miljövänlig lera
 • Skapa djungel och savann i en tredimensionell väggmålning.
 • Bygga en djurpark och/eller en svensk skog med våra plastdjur och/eller gråleradjur.
 • Olika former av färgtryck med händer,diskborstar, toarullar osv.

Utvärdering och uppföljning av HT-18

 Vi arbetade väldigt intensivt under hösten med olika djur enligt vår pedagogiska planering.

Arbetet med djuren gick som förväntat jättebra. Barnen tyckte att det var kul och gick in för det med liv och lust. Utflykten till naturhistoriska museet och Skansen var väldigt uppskattat. Tema för VT-19 fortsätter i djurandan men också om var de lever. På barnrådet bestämde barnen att fortsätta med deras olika habitat.

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar med temat.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt under våra avdelningsplaneringar, både enskilt och tillsammans.

 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer dokumentera genom bilder och text på bild.


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback