Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Världens religioner

Skolbyns skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Innehåll:

Vi kommer de närmaste veckorna att arbeta med de fem världsreligionerna Kristendom, Hinduism, Buddhism, Judendom och Islam. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter? Hur är det att leva som utövare av de olika religionerna? 

Vi kommer även arbeta med "etik och moral". Det uttrycket har du säkert hört förut, men vad betyder det egentligen?

Förenklat kan man förklara det med "Läran om rätt och fel". Men vad är rätt och fel? Vi ska under några lektionstillfällen ägna oss åt "dilemmafrågor" där olika åsikter diskuteras.Arbetssätt:

  • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner
  • Läsa tillsammans i "Gleerupsportalen"
  • Arbeta i grupp och enskilt
  • Se på film och diskutera dessa
  • Besöka kyrkan
  • Ha prov

 

 

 


Du ska efter arbetet med detta kunna beskriva och berätta om:

- olika religioners heliga rum, platser, ritualer högtider och traditioner.
- likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- religiösa begrepp, som t.ex. religion, rit, tradition, myt, symboler, bön, fasta m.fl.

 

 
 

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Matriser i planeringen
Världens religioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter