Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation och division åk 4 VT19

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 4 januari 2019

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Syfte
I det här området kommer du att träna på:
- Olika matematiska begrepp som berör området.
- Multiplikationsuppställning av heltal.
- Divisionsuppställning av heltal.
- Använda samband mellan olika de räknesätten.

Centralt innehåll / Ämnesinnehåll
Du ska lära dig:

- Begreppen: multiplikation, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.
- Strategier för uppställningar av multiplikation och division.
- Samband mellan räknesätten och hur de kan används för att kontrollera uträkningar.
- Att utifrån frågan välja det lämpligaste räknesättet.

Undervisning / Metoder
Metoder som används i undervisningen:
- Du kommer under ett antal lektioner undervisas teoretiskt, praktiskt, i grupp och enskilt.

Bedömning och redovisning
Metoder för bedömning:
- Dina kunskaper kommer bedömas löpande under lektionssammanhang samt genom ett teoretiskt förhör av området. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback