Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

K6 Svenska Knockad Romeo

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 januari 2019

Under det här arbetsområdet kommer vi att fördjupa läsförståelsen genom att tillsammans läsa och analysera ungdomsboken Knockad Romeo av Johan Rundberg. Ibland kommer du att få läsa högt genom stafettläsning i klassen och ibland kommer du få läsa tyst för dig själv. Parallellt med läsningen kommer du att få skriva en läslogg, där du reflekterar, tänker igenom och funderar, över det du läst. Du kommer också att få göra kortare sammanfattningar och svara på frågor om boken.

VAD ska jag lära mig?

Jag ska kunna läsa skönlitterär text med flyt.

Jag ska kunna sammanfatta och återberätta det jag har läst.

Jag ska kunna beskriva personer och händelser i boken.

Jag ska kunna tolka och reflektera över tydliga budskap i texten.

Jag ska kunna beskriva min egen upplevelse av läsningen.

Jag ska kunna delta i textsamtal där jag lyssnar på mina kamraters resonemang, ställer frågor och framför mina egna tankar om texten.

 

HUR ska jag lära mig?

Läsa vissa kapitel i boken högt genom stafettläsning i klassen.

Läsa vissa kapitel i boken tyst för dig själv.

Gemensamma textdiskussioner i klassen.

Skriva en läslogg där du bland annat ska sammanfatta vissa delar av boken och svara på frågor "på, mellan och bortom raderna".

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Du visar vad du lärt dig genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

Skriva kontinuerligt i din läslogg.

Deltar i textdiskussioner där du delger dina kamrater dina tankar och funderingar om texten samt även lyssnar på kamraternas åsikter.

Det som bedöms är:

Hur aktiv du har varit under lektionerna.

Hur väl du har deltagit i textdiskussionerna. 

Hur du har skrivit dina sammanfattningar, reflektioner och svar i din läslogg.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Läsning av Knockad Romeo
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter