Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Historia - Tidiga civilisationer och antiken 7A v7

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Vår art människor, Homo sapiens sapiens, har funnits i ungefär 200 000 år och uppstod i Afrika. Därifrån vandrade människorna till andra delar av världen. De första människorna var jägare och samlare. Under istiden jagade människorna stora djur t.ex. mammutar, som betade på de stora gräsvidderna som fanns på stäppen och tundran. När isstiden tog slut för drygt 10 000 år sedan fick människorna det svårare att hitta mat, tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro. När det blev varmare bredde skogarna ut sig och betesmarkerna minskade och med dem bytesdjuren. Människorna var tvungna att hitta nya sätt att skaffa mat. Några flyttade till kusterna för att fiska och jaga. Några kom på ett annat sätt att skaffa mat, bondens. Istället för att jaga och samla kunde man föda upp djur och odla ätbara växter. Bofasta bönder kunde producera mat så att det räckte till fler. Detta ledde till att mer avancerade samhällen och stora städer började växa fram, ofta vid floder i varmare länder. Tidiga flodkulturer var Egypten (Nilen), Mesopotamien (Floderna Eufrat och Tigris, nutidens Irak), Indus (Pakistan), Huang he (Gula floden, Kina). I Europa får Grekerna och Romarna stort inflytande på utvecklingen. ”De gamla grekerna” och romartiden kallar vi för antiken, den varade från 700 fvt till 500 evt.

Vi kommer att ha ett par gemensamma lektioner och sedan kommer du att fördjupa dig i en valfri tidig civilisation. Fördjupningen redovisas i tvärgrupper utifrån bilder och en tankekarta (max 20 ord). Arbetsområdet avslutas med ett prov. Till provet ska du ha med dig tankekartan. Mer information om redovisning och prov på nästa sida.

 

Studiebesök:                   Tisdag den 12/2, Medelhavsmuseet; ”Medelhavet runt”      

Muntlig redovisning:      Fredag den 15/2, kl 10.20-11.50

Prov:                               Fredag den 15/2, kl 14.10-15.30

Huvudkällor:                  SO-rummet.se, historia: ”Forntiden och antiken”

                                        varldenshistoria.se, civilisationer

 

 

Individuell fördjupning:

Välj civilisation. Läs in dig på den. Välj sedan ut vad du ska fördjupa dig i. Du ska ta upp minst två av nedanstående punkter. Du ska redovisa utifrån några väl valda bilder och en tankekarta (med max 20 ord). Muntlig redovisning i tvärgrupper.

 

·        VARDAGSLIV. Hur var det att leva i detta samhälle? Berätta om vardagsliv, t.ex. hur de försörjde sig, hur de bodde, vad de åt, skillnad mellan män och kvinnor, barnen, slavar…

·        MAKT. Vem/vilka hade makten i samhället? Hur fick de makten?...

·        RELIGION. Vad trodde de på? Berätta något om religionen, t.ex. trodde de på gudar, liv efter döden…

·        UPPFINNINGAR/TEKNIK Uppfinningar de gjorde och andra saker de utvecklade? T.ex. teknik (byggnadsteknik, stridsteknik), skrivkonst…

·        SPRÅK Hur är skriftspråket uppbyggt? Användning?

·        SPÅR. Vilka spår finns det av din högkultur idag? Är det något vi använder fortfarande? Teknik, ord…

 

Prov:

1.     Du ska kunna berätta fakta om din högkultur (utifrån de valda punkterna ovan).

2.     Du ska kunna berätta personliga reflektioner till det du berättar om, d.v.s. egna tankar och åsikter, t.ex. bra och dåligt med det samhället.

3.     Du ska kunna visa på några likheter och skillnader mellan din civilisation och en annan. Under redovisningarna kan du ta reda på detta.

4.     Ord och bilder (se sista sidan). Du ska kort kunna förklara orden, berätta lite om bilderna och kunna koppla dem till rätt civilisation.

5.     Du ska ha koll på faktan i ”introtexten” (se föregående sida) och texten på so-rummet, historia ”Forntiden och antiken”.

6.     Du ska kortfattat kunna berätta om 3-5 spår av antiken i vår vardag.LGR 11, centralt innehåll i ämnet historia.

 

 

 LGR 11, centralt innehåll i ämnet historia.

 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia - Tidiga civilisationer och antiken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter