Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

9

Atomer, joner och elektrokemi

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Ordet atom betyder odelbar. Men idag vet man att de ofattbart små atomerna i sin tur är uppbyggda av ännu mindre partiklar: elektroner, protoner och neutroner. Kunskapen om dem hjälper oss att förstå skillnaden mellan olika slags atomer och vad som händer vid kemiska reaktioner. I kemin håller vi oss till protonerna och elektronerna. Vi koncentrerar oss på vad som händer med elektronerna, och hur det påverkar kemiska egenskaper hos atomer och joner.

Syfte

Centrala begrepp och innehåll

Centrala begrepp: atom, proton, neutron, elektron, neutral, laddning, periodiska systemet, grundämne, elektronskal, valenselektron, ädelgas, period, grupp, molekylbindning, kovalent bindning, jon, jonbindning, metallbindning, syra, bas, salter, neutralisation, metalloxid,(oxidation, reduktion, redoxreaktion, oxidationsskala, korrosion, elektrolys, anod, katod)

Arbetssätt

Vi kommer att bearbeta arbetsområdet genom:

 • genomgångar/föreläsningar
 • laborationer
 • demonstrationer
 • film
 • egen läsning av texter i Clio och läromkedlet Kemi Direkt kap. 5 sid. 146-189

Bedömning:

Du kommer att kunna visa din förmåga att planera, genomföra och dokumentera undersökningar:

 • på det sätt du planerar laborationer
 • på det sätt du genomför laborationer
 • i laborationsrapporter du lämnar in

Du kommer att kunna visa din förmåga att beskriva och förklara:

 • muntligt under lektionerna
 • då du presenterar olika ämnesinnehåll för dina klasskamrater
 • i dina slutsatser/diskussioner på laborationsrapporter
 • på ett prov i slutet av området

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i kemi
Uppgifter
Att kunna
Uppgift 2
Uppgift 3