Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Luft & vatten

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Tänk dig ett liv utan luft och vatten, det går ju inte! I detta temat ska du få lära dig mer om luften och vattnets egenskaper.

Konkretiserade mål/mål för arbetet: 
Du kan berätta om vattnets faser, fast, flytande och gas-form. 
Du kan begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. 
Du kan beskriva luftens egenskaper. 

Du kan göra enkla undersökningar om vatten och luft med hjälp av tydliga instruktioner. 
Du kan dokumentera, visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt (med olika uttrycksformer) och använda ditt resultat för att diskutera och jämföra dina och andras undersökningar. 

Undervisning - arbetssätt: 

- Vi kommer arbeta med vattnets kretslopp och vattnet faser (is, flytande och gasform). 
- Vi kommer arbeta med begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. 
- Undersöka luftens egenskaper. 
- Genomföra undersökningar och skriftligt dokumentera dessa. 

Förmågor:
Genomföra systematiska undersökningar.  
Använda begrepp. 

Vi kommer genom undervisning; 
- Se filmer 

- Lyssna på föreläsningar 
- Göra experiment 
- Läsa och skriva faktatexter 
- Presentera kunskaper i olika former 

Elevinflytande 
Eleverna kommer få tycka till hur och vad de vill lära sig. 
Eleverna ska ge förslag på hur de vill visa sin nyfunna kunskap. 

Bedömning 
Du kommer bedömas kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna. 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback