Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

4

Sveriges landskap

Treklangens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Sveriges landskap

Syfte

 Arbetet syftar till att ge eleverna kunskap om alla landskap i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som är kännetecknande för dem. Arbetet syftar också till att eleven ska kunna förstå texters budskap: faktatexter, samt kunna skriva egna texter med tydligt innehåll: faktatexter. 

Centralt innehåll

Utifrån de centrala innehållet i Lgr 11 tar vi upp namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige. Vi tar även upp centrala begrepp som behövs för att samtala om geografi. Samt lässtrategier som behövs för att kunna läsa, tolka och förstå faktatexter. Och strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (faktatext).

Viktiga begrepp och ord.

Landskap, landsbygd, landhöjning, kulturlandskap, naturlandskap, befolkning, bergart, havsvik, berggrund, bergrygg, bergskedja, dalgång,morän, kalksten,  betesmark, skogsmark, regioner, län, landsting, kommuner, rikt land tättbefolkat, glest befolkat, huvudstad, stad, tätort, domkyrka,  Lässtrategi, sökläsning, djupläsning, , texttyp, faktatext, information, sammanställa, marinbas, bördig, sprickdal, fiskeläge, skärgård, vattenled, älvmynning, sluss,holme, klippskärgård, fästning, försvarsanläggning,  kraftverk, 

Mål

Eleven ska;  

- ha grundläggande kunskaper i om Sveriges namngeografi.

- kunna använda kartor och andra geografiska källor,

- kunna berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, län, landsting, landskap)

- kunna placera ut Sveriges landskap,

- kunna ange Sveriges största städer,

- kunna ange Sveriges stora vattendrag

- kunna presentera något typiskt från några landskap,

- kunna göra en presentation av ett eget valt landskap

-kunna använda olika geografiska begrepp  

Läsa

- kunna läsa texter med flyt.

- kunna förstå texters budskap.

- kunna använda lässtrategin: sökläsning - djupläsning. 

- kunna kommentera texters innehåll. 

Skriva

- kunna skriva en text med tydligt innehåll: faktatext

Tala 

- kunna  tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

- kunna samtala om sådant du känner till och framföra egna åsikter 

Arbetssätt

Vi kommer att inleda arbetet med en kort film som informera om varje landskap, därefter kommer eleverna att få läsa olika texter om Sverige samt svara på frågor till texterna. Elverna kommer få rita landskapsblomman, landskapsdjuret och landskapsvapnet. Vi kommer att gå igenom  hur Sverige kan delas in (landsdelar, län, landsting, landskap) och hur vi kan avläsa kartor. Vi kommer att gå igenom Sveriges namngeografi och placera ut de olika landskapen på en stor Sverigekarta som vi gjort. Vi kommer att träna på att lyssna efter/leta efter detaljer och olika beskrivningar i texten för att förstå och välja ut viktig information från texten. Vi kommer att samtala om vissa gemensamma texter och tillsammans plocka ut det viktigaste i dem för att sedan sammanställa det till en faktatext. Vi kommer att skriva egna korta faktatexter enskilt och gemensamt. 

Vi kommer att muntligt diskutera de olika texterna vi läser. Var och en kommer att få fördjupa sig lite extra i ett eget valt landskap som de kommer färglägga på stora Sverigekartan samt klistra upp djuret, blomman och vapnet. Vi kommer även kolla på Geogarfenstestamente och arbeta kring det. 

 

Vi kommer att använda oss av seterra som är ett nätbaserat program. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande; Vi kommer att bedöma din förmåga att; 

- kunna berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, län, landsting, landskap)

- kunna placera ut Sveriges landskap,

- kunna ange Sveriges största städer,

- kunna ange Sveriges stora vattendrag

- kunna presentera något typiskt från några landskap,

- kunna göra en kort presentation av ett eget valt landskap

-kunna använda olika geografiska begrepp  

- kunna läsa sakprosa texter med flyt.

- kunna förstå texters budskap. 

- kunna kommentera texters innehåll. 

- kunna skriva en text med tydligt innehåll: faktatext

- kunna samtala om sådant du känner till och framföra egna åsikter 

- kunna presentera texter så att textens budskap blir tydligt.

 

Redovisning av arbetet

Du redovisar ditt arbete inom arbetsområdet löpande genom olika arbetsuppgifter, såsom att läsa sakprosa texter samt svara på frågor till, jobba med namngeografi och karta, göra egna korta faktatexter som du får presentera skriftligt. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Tid

Arbetsområdet kommer att hålla på under VT 19. 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i geografi år 4 - Sveriges landskap.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter